Navigácia

Obsah

Ochrana pred požiarmi

Typ: ostatné
Ochrana pred požiarmi 1Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz vypaľovania porastov, zakladania ohňa na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu a spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve.

Každoročne po zimnom období dochádza ku zvýšeniu výskytu požiarov. Medzi najčastejšie príčiny ich výskytu patrí najmä v jarnom období vypaľovanie suchých trávnatých porastov a spaľovanie horľavých odpadov v záhradách a dvoroch /pohrabané lístie, tráva.../. Týmto spôsobom sa niektorí vlastníci pozemkov snažia zbaviť nechceného odpadu a pritom si neuvedomujú, že táto činnosť môže veľmi ľahko viesť ku vzniku požiaru, tým strate na majetku, ale najmä strate na životoch.

V minulom roku 2017 bolo v rámci SR zaznamenaných 1 861 požiarov, ktorých príčinou bolo vypaľovanie trávy a suchých porastov, pri ktorých vznikla priama škoda v sume € 146 590,--, zomrela 1 osoba a taktiež 1 bola zranená. Priamo v Žilinskom kraji bolo zaevidovaných 116 takýchto požiarov.

UPOZORŇUJEME občanov, či už fyzickú osobu, právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa, že v zmysle Zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je zakázané:

- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov /t.j. vypaľovanie trávy, kríkov, stromov/

- zakladať oheň v priestore alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru.

Táto zakázaná činnosť u fyzickej osoby je z hľadiska ochrany pred požiarmi posudzovaná ako priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky € 331,--. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi je možné za nedodržanie tohto zákazu v rámci správneho konania uložiť pokutu do výšky € 16 596,--.

Spaľovať horľavý odpad v záhradách a dvoroch, t.j. spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve je možné pri dodržaní povinností vyplývajúcich z Vyhlášky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov /fyzická osoba § 31e/, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ § 7/, a to len vtedy, ak nie je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Týmto nie sú dotknuté iné všeobecne záväzné právne predpisy.     

 


Príloha

Vytvorené: 4. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 4. 2018 06:44
Autor: Obec Svrčinovec