Navigácia

Obsah

5. stretnutie


Ježiš Kristus

Prečítaj s z katechizmu Youcat články: 71-112


Domáca úloha:

Prečítaj si Evanjelium podľa Marka


Odpovedz na otázky: do zošita...

Aké je celé meno Ježiš?

Napíš aspoň 5 zázrakov, ktoré vykonal Ježiš?

Aký má symbol evanjelista Marek?

Vyhľadaj v Evanjeliu Mk 1, 27-28; Mk 2, 9-11; Mk 3, 28-29; Mk 4,39

Čo povedal ochrnutému v Kafarnaume? napíš aj verš (MkE - Markovo evanjelium)

Na akom mieste si vyvolil Ježiš svojich apoštolov? aj verš MkE

Kto by sa však rúhal Duchu Svätému,.... dokonči vetu (aj verš MkE)


Napíš aspoň 3 podobenstvá, kt. použil Ježiš?

Slová, kt. Ježiš použil, keď vzkriesil Jairovu dcéru? (aj verš MkE)

Čím nasýtil Ježiš zástup, koľko ich tam bolo? (aj verš MkE)


Na akom mieste povedal Ježiš: Za koho ma pokladajú ľudia?

Čo povedal Ježiš bohatému mladíkovi? (aj verš MkE)

Pri akom meste uzdravil Ježiš Bartimea? (aj verš MkE)

Aký peniaz vzal do rúk Ježiš, keď povedal slová Čo je cisárovo, davajte cisárovi...? (aj verš MkE)

Komu sa zjavil Ježiš ako prvému po svojom zmŕtvychvstaní? (aj verš MkE)

 

Tí, ktorí zabudli zápisné lístky, doniesť!!!