Navigácia

Obsah

Sviatosť krstu


Krst

je prvou sviatosťou, bránou, ktorá nám otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krst je sviatosťou znovuzrodenia z vody a Ducha Svätého.


Ustanovenie a obrad krstu

Krst ustanovil Ježiš Kristus, keď zveruje apoštolom misijné poslanie s cieľom krstiť: "Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého" (Mt 28. 19-20).
Krst sa udeľuje liatím vody, alebo ponorením do vody a pri krste sú vyslovené slová : "XY, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého."

V krste dostávame od Boha nasledovné milosti – dary:

  • stávame sa božími deťmi
  • zmýva sa nám z duše dedičný hriech
  • zmývajú sa nám všetky ostatné hriechy
  • stávame sa súčasťou Cirkvi – Kristovho tajomného tela
     

Krst môže udeliť biskup, kňaz a diakon, v nebezpečenstve života každý človek.

Krst môže prijať len človek, ktorý ešte nebol pokrstený.


Krst dieťaťa

Krst je potrebné nahlásiť najneskôr týždeň pred požadovaným termínom.
Krst sa udeľuje vo farskom kostole na Svrčinovci v sobotu, prip. po dohode iný termín. Krstná náuka býva zvyčajne pri zápise.
Pre dieťa je potrebné zabezpečiť bielu košieľku s vyšitým menom (prípadne aj priezviskom) a dátumom krstu a krstnú sviecu.


Krstní rodičia

Každý pokrstený má mať podľa možností krstného rodiča, ktorého úlohou je pomáhať pokrstenému žiť podľa kresťanskej viery.
Aby niekto mohol prijať úlohy krstného rodiča, je potrebné:

1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu

2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek

3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať

4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným,

5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, môže byť iba ako svedok krstu.