Navigácia

Obsah

Sviatosť manželstva


Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to kánonické právo nezakazuje. Sviatosť manželstva si snúbenci udeľujú navzájom tým, že pred Cirkvou (ktorú zastupuje diakon alebo kňaz) vyjadria svoj súhlas.

Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo v kostole, musia sa podľa partikulárneho práva nahlásiť na farskom úrade minimálne tri mesiace dopredu. Ide o čas, ktorý treba chápať ako prípravu pred prijatím tejto sviatosti. Tento časový limit bol stanovený nariadením biskupského úradu. V priebehu týchto troch mesiacov si snúbenci vykonajú pohovory - náuky s kňazom (zápis, prikázania, sviatosti a pohovor o obrade). Jednotlivé predmanželské náuky a ich termíny sú po dohode so správcom farnosti. Je potrebné, aby snúbenci navštívili najprv farský úrad alebo si telefonicky dohovorili termín stretnutia, kde si dohodnú presný dátum a čas konania obradu a až potom vybavovali sálu, oznámenia a všetko ostatné.


zápisu je potrebné:

1. krstný list, ak nie je ženích alebo nevesta pokrstená v našej farnosti

2. licencia – povolenie farára aspoň jedného zo snúbencov, ak ani jeden nie je trvalým kánonickým pobytom v našej farnosti

3. úmrtný list (predošlého partnera, ak jeden, prípadne obaja sú vdovec/vdova)