Navigácia

Obsah

Priznanie k dani treba doručiť do konca januára 2022

Typ: ostatné
Priznanie k dani treba doručiť do konca januára 1Oznam je smerovaný všetkým občanom, ktorí v roku 2021 nadobudli, resp. predali nehnuteľný majetok alebo im bolo vydané kolaudačné, stavebné povolenie a povolenie k drobnej stavbe.

Dovoľujeme si touto cestou upozorniť občanov, u ktorých došlo k zmene vlastníctva nehnuteľnosti, t.j., že v roku 2021 nadobudli nehnuteľný majetok /pozemok, byt, garáž, rodinný dom, rekreačnú chatu a pod./ alebo nastali zmeny okolností na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti /stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie - zmena užívania stavby, dedičstvo/, resp. ho vlani predali, že sú povinní doručiť na obecný úrad - odbor daní a poplatkov vyplnené tlačivo "Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje", a to najneskôr do 31. januára 2022. Uvedené tlačivo je k dispozícií na obecnom úrade - odbor daní a poplatkov. Pri podávaní daňového priznania je potrebné doložiť k nahliadnutiu doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti /kúpe alebo predaji/, osvedčenie o dedičstve, stavebné povolenie, kolaudačné povolenie, list vlastníctva a pod.

Táto povinnosť sa týka aj fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb.

V prípade, že u občana alebo podnikateľa v priebehu roku 2021 nedošlo k žiadnej zmene vo vlastníctve nehnuteľnosti, daňové priznanie sa nepodáva. Obec Svrčinovec má evidenciu daňovníkov z daňového priznania podaného v minulých rokoch a podľa nej vyrubí daň z nehnuteľnosti.

 


Príloha

Vytvorené: 16. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2022 11:00
Autor: Obec Obecný úrad