Navigácia

Obsah

Štatistické zisťovanie

Typ: ostatné
Štatistické zisťovanie 1Štatistický úrad SR v roku 2021 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 692/2011 zo 06.07.20211 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu /CR/...

     Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.

     Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybraných 690 obcí, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania CR je v celej Slovenskej republike zaradených 8 200 domácností.

     V priebehu roka 2021 vybrané domácnosti v našej obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov /ďalej len "nariadenie"/. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá ŠÚ SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

     Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t.č. 041/5113 210 - Ing. Alena Babíková, vedúca oddelenia.

 

 


Vytvorené: 25. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 25. 6. 2021 09:59
Autor: Obec Obecný úrad