Navigácia

Obsah

Štatistické zisťovanie

Typ: ostatné
Štatistické zisťovanie 1Národná banka Slovenska v spolupráci so ŠÚ SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2021, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS 2021...

Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácií domácností v eurozóne. Údaje zo zisťovania poskytnú podklady pre rôzne štúdie, ako napr. bytové otázky mladých, úspory a dôchodkové otázky starších osôb, výskum vplyvu bohatstva na spotrebu, zadlženosť domácností, prístupnosť získania úveru atď. Výsledky zisťovania umožnia získať dôležitý pohľad na ekonomické správanie sa rozličných typov domácností, čím sa stanú cenným prínosom v mnohých hospodársko-politických oblastiach eurosystému.

Pre rok 2021 bolo do zisťovania vybratých 473 samospráv, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania bolo náhodným výberom zaradených takmer 3 900 domácnosti.

Zisťovanie sa uskutoční v mesiacoch júl až október 2021.

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa preukazom zamestnanca ŠÚ SR a pozývacím listom podpísaným guvernérom NBS a predsedom ŠÚ SR. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude uvedený kontakt na opytovateľa, ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie. Všetky informácie, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú spracované anonymne a využijú sa výhradne pre štatistické a vedené analýzy nekomerčného charakteru. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá ŠÚ SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajov a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na tel. čísle 041/5113 210 - Ing. Alena Babíková.

 

 


Príloha

Vytvorené: 29. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 29. 6. 2021 13:51
Autor: Obec Obecný úrad