Navigácia

Obsah

Štatistické zisťovanie

Typ: ostatné
Štatistické zisťovanie 1SR sa prostredníctvom ŠÚ SR zapojila do realizácie "Európskeho zisťovania o zdraví /EHIS/". Jeho cieľom je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2019. V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom.

 

 

 

EHIS v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch EÚ podľa platnej európskej legislatívy, nariadenia Komisie /EÚ/ číslo 2018/255, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č. 1338/2008, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na zisťovania, ktoré boli uskutočnené v rokoch 2009 a 2014.

Zber údajov, ktorý prebieha podľa hamonizovanej metodiky, umožňuje medzinárodné porovnávanie údajov o zdraví medzi všetkými členskými štátmi EÚ.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 430 obcí, medzi ktorými je aj naša obec. Do zisťovania je zaradených 8 000 domácností. 

Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá ŠÚ SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajov, ktoré sa pri svojej práci dozvedia. 

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t. č. 041/51 13 210 - Ing. Alena Babíková.


Vytvorené: 14. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 6. 2019 12:23
Autor: Obec Obecný úrad