Navigácia

Obsah

Upozornenie na zaburinené pozemky

Typ: ostatné
Upozornenie na zaburinené pozemky 1Obec Svrčinovec upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Povinnosťou vlastníka, nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona je, okrem iného, predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.

 

Podľa § 25 ods. 1 písm. b/ Zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene Zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy sa dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku. Za priestupok možno fyzickej osobe uložiť pokutu až do € 330,--.

Podľa § 26 ods. 1 písm. b/ horeuvedeného zákona právnická osoba sa dopustí správneho deliktu, ak spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej pôdy. Za zaburinenie pozemku orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy uloží právnickej osobe pokutu od € 166,-- do € 33 200,-- za každý hektár poľnohospodárskej pôdy. 

Riadnym plnením zákonom stanovených povinností sa predíde konaniu vo veci priestupkov, správnych deliktov a ukladaniu pokút zo strany Okresného úradu Čadca - pozemkového a lesného odboru. 


Vytvorené: 18. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 6. 2022 07:38
Autor: Obec Obecný úrad