Navigácia

Obsah

Dokumenty

DOPLNOK č. 1 k ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE SVRČINOVEC

07 výkres - schéma záväzných častí Stiahnuté: 237x

07 výkres - schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 185x

Nariadenie o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 1 ÚPO Svrčinovec Stiahnuté: 167x

Platné VZN a smernice obce

VZN_3-1992.pdf (o obmedzení a inej úprave zásobovania vodou z verejného vodovodu) Stiahnuté: 251x

VZN 5-1992.pdf ( o verejnom poriadku v obci Svrčinovec) Stiahnuté: 275x

Dodatok 2 k VZN 5-1992.pdf Stiahnuté: 345x

Dodatok 1 k VZN 5-1992.pdf Stiahnuté: 236x

VZN_1-2004.pdf (o školskom obvode základnej školy a školskom úrade) Stiahnuté: 297x

Rokovaci_poriadok_komisie_OZ_vo_Svrcinovci_na_ochranu_verejneho_zaujmu.pdf Stiahnuté: 264x

VZN 2-2008.pdf (o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole na jedno dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svrčinovec) Stiahnuté: 238x

VZN 1-2008.pdf (o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svrčinovec) Stiahnuté: 220x

Dodatok 1 k_VZN 1-2008.pdf Stiahnuté: 223x

Zasady_kontrolnej_cinnosti_hlavneho_kontrolora_obce.pdf Stiahnuté: 287x

VZN_c_6-2008.pdf /o poskytovaní finančných príspevko na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany deti a sociálnej kurately/ Stiahnuté: 181x

VZN 1-2009.pdf (o spôsobe určenia úhrady, výšky úhrady a spôsobe platenia úrady za opatrovatel'skú službu) Stiahnuté: 257x

VZN 3-2009.pdf (o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v katastrálnom území obce Svrčinovec/ Stiahnuté: 190x

Dodatok_1_k_Prilohe_1_VZN_3-2009.pdf Stiahnuté: 168x

VZN_4-2009_a_Dodatok_1 pdf /o poskytnutí jednorázovej dávky v hmotnej núdzi/ Stiahnuté: 249x

Statut_obce.pdf /Štatút Obce Svrčinovec/ Stiahnuté: 150x

Rokovaci_poriadok_OZ.pdf /Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Svrčinovci/ Stiahnuté: 161x

Stránka