Navigácia

Obsah

Dokumenty

Platné VZN a smernice obce

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku OZ Svrčinovec Stiahnuté: 164x

Organizacny_poriadok_OU.pdf /Organizačný poriadok Obecného úradu vo Svrčinovci/ Stiahnuté: 188x

Prevádzkový poriadok Kultúrneho domu v obci Svrčinovec + Dodatok č. 1 k Prílohe č. 2 Stiahnuté: 118x

Dodatok č. 2 "sadzobník cien" Prevádzkového poriadku kultúrneho domu Stiahnuté: 66x

VZN 1-2011.pdf (ako prevádzkový poriadok pre pohrebiska a dom smútku na území Obce Svrčinovec) Stiahnuté: 613x

Priloha_2_k_VZN_1-2011.pdf Stiahnuté: 164x

VZN_2-2011.pdf /o podmienkach podnikania v k.ú. Obce Svrčinovec/ Stiahnuté: 354x

VZN_4-2011.pdf /o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k.ú. Obce Svrčinovec v mieste, kde je verejný vodovod a verejná kanalizácia vybudovaná/ Stiahnuté: 197x

Dodatok_1_k_VZN_4-2011.pdf Stiahnuté: 202x

Zasady_odmenovania_poslancov_OZ.pdf Stiahnuté: 470x

Dodatok_1_k_Zasadam_odmenovania_poslancov_OZ.pdf Stiahnuté: 172x

Dodatok 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Stiahnuté: 63x

VZN_2-2012.pdf /o poplatkoch za pracovné úkony vykonávané Obecným úradom Svrčinovec/ Stiahnuté: 193x

Zasady_hospodarenia_s_majetkom_obce_2013.pdf Stiahnuté: 218x

Dodatok_1.pdf /k Zásadám hospodárenia s majetkom obce/ Stiahnuté: 172x

VZN_1-2014.pdf /o miestnych daniach/ Stiahnuté: 705x

VZN_1-2015.pdf /o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Svrčinovec/ Stiahnuté: 219x

VZN 2-2015.pdf /o povinnosti vypracovať a aktualizovať Povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov pôsobiacich na území Obce Svrčinovec/ Stiahnuté: 216x

Smernica_o_verejnom_obstaravani.pdf Stiahnuté: 270x

Smernica_o_pouzivani_peciatok_na_Obecnom_urade_vo_Svrcinovci.pdf Stiahnuté: 594x

Stránka