Navigácia

Obsah

Dokumenty

Platné VZN a smernice obce

Zasady_hospodarenia_s_financnymi_prostriedkami.pdf Stiahnuté: 239x

VZN_3-2015.pdf /upravujúce spôsob prenájmu obecných nájomných bytov Obce Svrčinovec/ Stiahnuté: 822x

Dodatok 1 k VZN 3-2015 Stiahnuté: 138x

Smernica_na_zabezpecenie_postupu_vybavovania_staznosti_a_peticii.pdf Stiahnuté: 180x

VZN_4-2015.pdf /o nájme nebytových priestorov a dočasnom užívaní pozemkov vo vlastníctve Obce Svrčinovec/ Stiahnuté: 1000x

Dodatok_1_k_VZN_4-2015.pdf Stiahnuté: 211x

Dodatok_2_k_VZN_4-2015.pdf Stiahnuté: 159x

VZN_5-2015.pdf /o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Svrčinovec/ Stiahnuté: 225x

Statut_komisii pri OZ.pdf Stiahnuté: 198x

VZN_1-2016.pdf /o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svrčinovec/ Stiahnuté: 197x

PHSR_Obce_Svrcinovec_na_roky_2015-2024.pdf /Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Svrčinovec na roky 2015 - 2024/ Stiahnuté: 785x

Registratúrny poriadok Stiahnuté: 104x

Registratúrny plán Stiahnuté: 81x

VZN_1-2017.pdf /o kronike obce/ Stiahnuté: 476x

Nariadenie o záväznej časti ÚPO Svrčinovec Stiahnuté: 401x

VZN 2-2017 /o vylepovaní volebných plagátov v Obci Svrčinovec/ Stiahnuté: 163x

VZN 1-2018 o udeľovaní ocenení Obce Svrčinovec Stiahnuté: 360x

Smernica na vykonávanie Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov Stiahnuté: 67x

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Svrčinovec Stiahnuté: 272x

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2011 Stiahnuté: 37x

Stránka