Navigácia

Obsah

Dokumenty

Platné VZN a smernice obce

Pracovný poriadok zamestnancov Obce Svrčinovec Stiahnuté: 89x

VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva Stiahnuté: 745x

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2015 Stiahnuté: 50x

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 Stiahnuté: 38x

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2019 Stiahnuté: 7x

VZN č. 3/2019 o určení výšky dotácie na podporu financovania záujmového vzdelávania deti s trvalým pobytom na území Obce Svrčinovec Stiahnuté: 94x

VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území Obce Svrčinovec Stiahnuté: 222x

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle Zákona č. 307/2014 Z.z. Stiahnuté: 47x

VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Svrčinovec Stiahnuté: 47x

Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2008 Stiahnuté: 21x

VZN č. 1/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svrčinovec Stiahnuté: 8x

VZN č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Svrčinovec Stiahnuté: 7x

Program odpadového hospodárstva Obce Svrčinovec na roky 2016 - 2020

Program odpadového hospodárstva Obce Svrčinovec na roky 2016 - 2020 Stiahnuté: 131x

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vo Svrčinovci

Rokovací_poriadok_OZ.pdf Stiahnuté: 206x

Štatút Obce Svrčinovec

Štatút.pdf Stiahnuté: 410x

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE SVRČINOVEC

Nariadenie o záväznej časti ÚPO Svrčinovec Stiahnuté: 278x

Sprievodná správa Stiahnuté: 1179x

01 výkres širších vzťahov Stiahnuté: 606x

02 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkcia využívania územia Stiahnuté: 266x

03 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia územia Stiahnuté: 202x

Stránka