Navigácia

Obsah

Obec informuje

Hlavný kontrolór obce


     Hlavným kontrolórom Obce Svrčinovec je od 01.06.2021 JUDr. Erika Sandanusová, bytom Žilina - Karpatská 8402/9A, ktorá bola zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 05.05.2021 v zmysle § 18a/ Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na volebné obdobie 6 rokov, a to od 01.06.2021 - do 31.05.2027 s pracovným úväzkom 0,2. 

Od 01.01.2022 jej poslanci Uznesením č. 110/2021 z 15.12.2021 schválili zvýšenie úväzku na 0,3.

 

- hlavný kontrolór obce /ďalej len "HKO"/ je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti. 

- funkcia HKO nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, príp. v inom kontrolnom orgáne obce

- HKO nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov

- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štutu, príp. vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce, jeho zmien a záverečného účtu 

- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

- hospodárenie s finančnými prostriedkami nielen na obci, ale aj vo všetkých rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou. Kontrole podliehajú aj právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku. 

- kontrole podliehajú aj osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci

- kontrola vybavovania šťažností a petícií

- plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce

- dodržiavanie VZN obce a ostatných interných predpisov obce

Preveruje:

- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom 

- výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov prekladá obecnému zastupiteľstvu

Predkladá obecnému zastupiteľstvu:

- raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pre rokovaním zverejnený spôsobom v obci obvyklým

- správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí

- najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka

HKO sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s poradným hlasom. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadeným obecným zastupiteľstvom. 

HKO je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

 

Hlavní kontrolóri Obce Svrčinovec:

Dušan Kubalík

Anna Jurištová

Ivana Martausová /1997 - 2015/

PhDr. Jana Romanová /2015 - 2021/

JUDr. Erika Sandanusová /2021 - doteraz/

 

ROK 2015

Navrh_planu_kontrol_HKO na II. polrok 2015.pdf Stiahnuté: 384x | 18.03.2017

Stanovisko_HKO_k_zaverecnemu_uctu_obce_za_2014.pdf Stiahnuté: 207x | 18.03.2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf Stiahnuté: 223x | 18.03.2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf Stiahnuté: 239x | 18.03.2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf Stiahnuté: 257x | 18.03.2017

Navrh_planu_kontrol_HKO_na_I._polrok_2016.pdf Stiahnuté: 244x | 18.03.2017

Stanovisko_HKO_k_navrhu_rozpoctu_na_2016.pdf Stiahnuté: 330x | 18.03.2017

Správa o plnení uznesení Stiahnuté: 157x | 11.10.2018

ROK 2016

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf Stiahnuté: 263x | 18.03.2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf Stiahnuté: 218x | 18.03.2017

Navrh_planu_kontrol_HKO_na_II._polrok_2016.pdf Stiahnuté: 251x | 18.03.2017

Sprava_HKO_o_plneni_uzneseni.pdf Stiahnuté: 213x | 18.03.2017

Stanovisko_HKO_k_zaverecnemu_uctu_obce_za_2015.pdf Stiahnuté: 236x | 18.03.2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf Stiahnuté: 304x | 18.03.2017

Plan_kontrol_HKO_na_I._polrok_2017.pdf Stiahnuté: 333x | 18.03.2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf Stiahnuté: 316x | 18.03.2017

Stanovisko_k_navrhu_viacrocneho_rozpoctu_obce na 2017_-_2019.pdf Stiahnuté: 214x | 18.03.2017

ROK 2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf Stiahnuté: 273x | 18.03.2017

Navrh_planu_kontrol_HKO_na_II._polrok_2017.pdf Stiahnuté: 318x | 24.03.2017

Odborne_stanovisko_HKO_k_zaverecnemu_uctu_obce_za_2016.pdf Stiahnuté: 298x | 24.03.2017

Stránka