Navigácia

Obsah

Obec informuje

Hlavný kontrolór obce


Hlavným kontrolórom Obce Svrčinovec je PhDr. Jana Romanová, bytom Svrčinovec 70, ktorá bola zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 25.02.2015 v zmysle § 18a/ Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na volebné obdobie 6 rokov, a to 2015 - 2021 s pracovným úväzkom 0,2. Tento jej bol od 01.09.2015 zvýšený na 0,3.

 

- hlavný kontrolór obce /ďalej len "HKO"/ je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti. 

- funkcia HKO nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, príp. v inom kontrolnom orgáne obce

- HKO nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov

- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štutu, príp. vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce, jeho zmien a záverečného účtu 

- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

- hospodárenie s finančnými prostriedkami nielen na obci, ale aj vo všetkých rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou. Kontrole podliehajú aj právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku. 

- kontrole podliehajú aj osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci

- kontrola vybavovania šťažností a petícií

- plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce

- dodržiavanie VZN obce a ostatných interných predpisov obce

Preveruje:

- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom 

- výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov prekladá obecnému zastupiteľstvu

Predkladá obecnému zastupiteľstvu:

- raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pre rokovaním zverejnený spôsobom v obci obvyklým

- správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí

- najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka

HKO sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s poradným hlasom. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadeným obecným zastupiteľstvom. 

HKO je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

 

ROK 2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf Stiahnuté: 137x | 31.05.2017

Správa o plnení uznesení Stiahnuté: 260x | 15.06.2017

Správa o plnení uznesení Stiahnuté: 108x | 11.08.2017

Správa o plnení uznesení Stiahnuté: 223x | 11.12.2017

Správa o plnení uznesení Stiahnuté: 222x | 11.12.2017

Stanovisko HKO k rozpočtu obce na roky 2018 - 2020 Stiahnuté: 225x | 11.12.2017

Návrh plánu kontrol HKO na I. polrok 2018 Stiahnuté: 174x | 01.03.2018

ROK 2018

Správa o plnení uznesení Stiahnuté: 124x | 01.03.2018

Návrh plánu kontrol HKO na II. polrok 2018 Stiahnuté: 188x | 01.03.2018

Odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2017 Stiahnuté: 237x | 01.03.2018

Správa o plnení uznesení Stiahnuté: 121x | 28.06.2018

Správa o plnení uznesení Stiahnuté: 57x | 11.10.2018

Návrh plánu kontrol HKO na I. polrok 2019 Stiahnuté: 81x | 11.10.2018

Odborné stanovisko HKO k viacročnému rozpočtu obce na 2019 -2021 Stiahnuté: 81x | 11.10.2018

Správa o plnení uznesení Stiahnuté: 62x | 16.10.2018

ROK 2019

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 Stiahnuté: 63x | 20.02.2019

Správa o plnení uznesení za rok 2018 Stiahnuté: 35x | 20.02.2019

Odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2018 Stiahnuté: 34x | 10.04.2019

Správa o plnení uznesení Stiahnuté: 32x | 10.04.2019

Návrh plánu kontrol HKO na II. polrok 2019 Stiahnuté: 21x | 18.06.2019

Stránka