Navigácia

Obsah

Obec informuje

Termíny platenia daní a poplatkov v roku 2018


Termín zaplatenia dane z nehnuteľnosti - do 31. mája 2018

Termín zaplatenia poplatku za TKO - do 31. júla 2018

Zmeny pri uplatňovaní zliav od 01.01.2018:
1. Pri poplatku za TKO si môže občan, ktorý nemá nedoplatky na daniach, pracuje alebo študuje mimo obec, uplatniť zľavu vo výške 50%. Občan, ktorý viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava na území obce, musí doložiť uznateľné doklady, ako potvrdenie od zamestnávateľa, potvrdenie ubytovacieho zariadenia, potvrdenie o návšteve školy, nájomnú zmluvu v prípade, ak má prenajatý byt alebo potvrdenie o pobyte v ústave. Všetky tieto doklady musia byť napísané v slovenskom jazyku. Jediným uznateľným jazykom je český jazyk. Doklady, ktoré budú napísané v inom ako slovenskom alebo českom jazyku musia mať úradne overený predklad.

Čestné vyhlásenie, ktorým sa občan preukazoval v minulom období, sa už nebude považovať za uznateľný doklad!

Dôchodcovia majú zľavu od 62 rokov vo výške 30% z celkovej sadzby.

Zrušila sa zľava u viacdetných rodín, ktoré platili najviac za 2 deti do 18 rokov. 

 

2. Poplatník - fyzická osoba, podnikateľ a právnická osoba musia v priebehu mesiaca január príslušného zdaňovacieho obdobia nahlásiť formou prihlášky /oznámenia/ na obecný úrad tieto údaje:

- počet odpadových nádob

- periodičnosť vývozu

- typ, druh odpadových nádob

- využitie veľkoobjemového kontajnera

 

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI AKO AJ POPLATKY ZA TKO SA ZAČNÚ VYBERAŤ OD 20. FEBRUÁRA 2018.

CINTORÍNSKE POPLATKY SA ZAČNÚ VYBERAŤ UŽ OD 01. FEBRUÁRA 2018.