Navigácia

Obsah

Obec informuje

Termíny platenia daní a poplatkov v roku 2019


Termín zaplatenia dane z nehnuteľnosti - do 31. mája 2019

Termín zaplatenia poplatku za TKO - do 31. júla 2019

Poplatok za TKO činí € 18,98/občan/rok.

 

Zmena pri uplatňovaní zliav za TKO od 01.01.2019 - Dôchodcovia majú zľavu od 62 rokov vo výške 30% z celkovej sadzby.

Obec ako správca poplatku odpustí za obdobie, za ktoré poplatník alebo zástupca poplatníka preukáže splnenie podmienkok na odpustenie poplatku a predoží doklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval na území obce.

Ostatné zľavy boli zrušené.

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI, AKO AJ POPLATKY ZA TKO A CINTORÍNSKE POPLATKY SA ZAČNÚ VYBERAŤ OD 18. FEBRUÁRA 2019.