Navigácia

Obsah

Obec informuje

Termíny platenia daní a poplatkov v roku 2021


Termín zaplatenia dane z nehnuteľnosti - do 31. mája 2021

Termín zaplatenia poplatku za TKO - do 31. júla 2021

Poplatok za TKO činí € 23,35/občan/rok.

 

Dôchodcovia majú zľavu od 62 rokov vo výške 30% z celkovej sadzby.

Obec ako správca poplatku odpustí za obdobie, za ktoré poplatník alebo zástupca poplatníka preukáže splnenie podmienkok na odpustenie poplatku a predoží doklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval na území obce.

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI, AKO AJ POPLATKY ZA TKO A CINTORÍNSKE POPLATKY SA ZAČNÚ VYBERAŤ OD 01. MARCA 2021.