Navigácia

Obsah

Obec informuje

Termíny platenia daní a poplatkov v roku 2022


Termín zaplatenia dane z nehnuteľnosti - do 31. mája 2022

Termín zaplatenia poplatku za TKO - do 31. júla 2022

Poplatok za TKO činí € 23,35/občan/rok.

 

Dôchodcovia majú zľavu od 62 rokov vo výške 30% z celkovej sadzby.

Občania, ktorí pracujú na dlhšie turnusy a predložia potvrdenie, príp. čestné vyhlásenie, majú zľavu vo výške 50% z celkovej sadzby.

Obec ako správca poplatku odpustí za obdobie, za ktoré poplatník alebo zástupca poplatníka preukáže splnenie podmienkok na odpustenie poplatku a predoží doklady, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiaval na území obce.

 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI, AKO AJ POPLATKY ZA TKO A CINTORÍNSKE POPLATKY SA ZAČNÚ VYBERAŤ OD 10. MARCA 2022.