Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Matrika

Splnomocnenie Stiahnuté: 246x | 18.03.2017

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 275x | 18.03.2017

Splnomocnenie na prepis motorového vozidla Stiahnuté: 9x | 25.05.2020

Stavebný úrad

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 327x | 18.03.2017

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní /jednoduchá stavba alebo jej prístavba a nadstavba/ Stiahnuté: 8x | 24.06.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 349x | 24.06.2020

Žiadosť o súhlas na vyrub dreviny Stiahnuté: 202x | 18.03.2017

Oznámenie o vyrúbaní dreviny Stiahnuté: 371x | 18.03.2017

Žiadosť o dopravné značenie MK Stiahnuté: 362x | 11.09.2017

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 206x | 11.09.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 211x | 11.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 201x | 11.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 192x | 11.09.2017

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť na jej povolenie Stiahnuté: 199x | 11.09.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 196x | 11.09.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty stavby Stiahnuté: 187x | 11.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 203x | 11.09.2017

Žiadosť na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie /prekopové povolenie/ Stiahnuté: 7x | 25.05.2020

Sociálne oddelenie

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie opatrovateľskej služby Stiahnuté: 213x | 18.03.2017

Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci Stiahnuté: 226x | 18.03.2017

Stránka