Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Matrika

Splnomocnenie Stiahnuté: 301x | 18.03.2017

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 355x | 08.07.2021

Splnomocnenie na prepis motorového vozidla Stiahnuté: 102x | 25.05.2020

Stavebný úrad

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 418x | 18.03.2017

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní /jednoduchá stavba alebo jej prístavba a nadstavba/ Stiahnuté: 104x | 24.06.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 472x | 24.06.2020

Žiadosť o súhlas na vyrub dreviny Stiahnuté: 264x | 18.03.2017

Oznámenie o vyrúbaní dreviny Stiahnuté: 485x | 18.03.2017

Žiadosť o dopravné značenie MK Stiahnuté: 417x | 11.09.2017

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 285x | 11.09.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 295x | 11.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 258x | 11.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 251x | 11.09.2017

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť na jej povolenie Stiahnuté: 259x | 11.09.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 249x | 11.09.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty stavby Stiahnuté: 237x | 11.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 271x | 11.09.2017

Žiadosť na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie /prekopové povolenie/ Stiahnuté: 67x | 25.05.2020

Sociálne oddelenie

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie opatrovateľskej služby Stiahnuté: 268x | 18.03.2017

Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci Stiahnuté: 287x | 18.03.2017

Stránka