Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Matrika

Splnomocnenie Stiahnuté: 294x | 18.03.2017

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 344x | 18.03.2017

Splnomocnenie na prepis motorového vozidla Stiahnuté: 88x | 25.05.2020

Stavebný úrad

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 407x | 18.03.2017

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní /jednoduchá stavba alebo jej prístavba a nadstavba/ Stiahnuté: 87x | 24.06.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 437x | 24.06.2020

Žiadosť o súhlas na vyrub dreviny Stiahnuté: 256x | 18.03.2017

Oznámenie o vyrúbaní dreviny Stiahnuté: 449x | 18.03.2017

Žiadosť o dopravné značenie MK Stiahnuté: 412x | 11.09.2017

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 271x | 11.09.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 286x | 11.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 252x | 11.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 242x | 11.09.2017

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť na jej povolenie Stiahnuté: 246x | 11.09.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 243x | 11.09.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty stavby Stiahnuté: 232x | 11.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 259x | 11.09.2017

Žiadosť na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie /prekopové povolenie/ Stiahnuté: 59x | 25.05.2020

Sociálne oddelenie

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie opatrovateľskej služby Stiahnuté: 261x | 18.03.2017

Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci Stiahnuté: 279x | 18.03.2017

Stránka