Navigácia

Obsah

Tlačivá na stiahnutie

Dane a iné poplatky

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Stiahnuté: 61x | 12.01.2022

Matrika

Splnomocnenie Stiahnuté: 340x | 18.03.2017

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 404x | 08.07.2021

Splnomocnenie na prepis motorového vozidla Stiahnuté: 147x | 25.05.2020

Stavebný úrad

Žiadosť o stavebné povolenie Stiahnuté: 472x | 18.03.2017

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní /jednoduchá stavba alebo jej prístavba a nadstavba/ Stiahnuté: 152x | 24.06.2020

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 528x | 24.06.2020

Žiadosť o súhlas na vyrub dreviny Stiahnuté: 303x | 18.03.2017

Oznámenie o vyrúbaní dreviny Stiahnuté: 595x | 18.03.2017

Žiadosť o dopravné značenie MK Stiahnuté: 450x | 11.09.2017

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla Stiahnuté: 328x | 11.09.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 334x | 11.09.2017

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 292x | 11.09.2017

Ohlásenie stavebných úprav Stiahnuté: 289x | 11.09.2017

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť na jej povolenie Stiahnuté: 297x | 11.09.2017

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby Stiahnuté: 288x | 11.09.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty stavby Stiahnuté: 273x | 11.09.2017

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 315x | 11.09.2017

Žiadosť na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie /prekopové povolenie/ Stiahnuté: 112x | 25.05.2020

Žiadosť o vydanie stanoviska - správcu miestnej komunikácie Stiahnuté: 28x | 14.02.2022

Stránka