Menu
Obec Svrčinovec
obecSvrčinovec

Hlavný kontrolór obce

Hlavným kontrolórom Obce Svrčinovec je od 01.06.2021 JUDr. Erika Sandanusová, bytom Žilina - Karpatská 8402/9A, ktorá bola zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 05.05.2021 v zmysle § 18a/ Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na volebné obdobie 6 rokov, a to od 01.06.2021 - do 31.05.2027 s pracovným úväzkom 0,2. 

Od 01.01.2022 jej poslanci Uznesením č. 110/2021 z 15.12.2021 schválili zvýšenie úväzku na 0,3.

 

- hlavný kontrolór obce /ďalej len "HKO"/ je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti. 

- funkcia HKO nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, príp. v inom kontrolnom orgáne obce

- HKO nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov

- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štutu, príp. vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce, jeho zmien a záverečného účtu 

- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

- hospodárenie s finančnými prostriedkami nielen na obci, ale aj vo všetkých rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou. Kontrole podliehajú aj právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku. 

- kontrole podliehajú aj osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci

- kontrola vybavovania šťažností a petícií

- plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce

- dodržiavanie VZN obce a ostatných interných predpisov obce

Preveruje:

- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom 

- výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov prekladá obecnému zastupiteľstvu

Predkladá obecnému zastupiteľstvu:

- raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pre rokovaním zverejnený spôsobom v obci obvyklým

- správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí

- najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka

HKO sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s poradným hlasom. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadeným obecným zastupiteľstvom. 

HKO je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

 

Hlavní kontrolóri Obce Svrčinovec:

  • Dušan Kubalík
  • Anna Jurištová
  • Ivana Martausová /1997 - 2015/
  • PhDr. Jana Romanová /2015 - 2021/
  • JUDr. Erika Sandanusová /2021 - doteraz/

 

ROK 2022

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení zo dňa 23 02 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 430,78 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 18. 5. 2022

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení zo dňa 06.04.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 511,06 kB
Stiahnuté: 307×
Vložené: 8. 6. 2022

Plán kontrol HKO na II. polrok 2022

Pán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 387,77 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 28. 9. 2022

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 635,71 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 28. 9. 2022

Plán kontrol HKO na I. polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1 polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 412,77 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 22. 11. 2022

Správa o plnení uznesení

Správa HKO o plnení uznesení na zasadnutie OZ dňa 12 12 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 513,32 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 9. 2. 2023

ROK 2023

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,1 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 24. 4. 2023

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 833,2 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 24. 4. 2023

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uzenesení zo dňa 23 02 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,61 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 24. 4. 2023

Odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2022

Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 830,45 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 24. 4. 2023

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uzenesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 419,74 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 22. 8. 2023

Plán kontrol HKO na II. polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2 polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 409,68 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 22. 8. 2023

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uzenesení zo dňa 28 06 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 406,2 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 22. 8. 2023
Zobrazené 81-93 z 93

Samospráva

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Anketa

Rozhlasové relácie

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Natur-pack - Chránime životné prostredie

Banner Natur-Pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:406
TÝŽDEŇ:1042
CELKOM:1471161

Môžete mať záujem