Menu
Obec Svrčinovec
obecSvrčinovec

Hlavný kontrolór obce

Hlavným kontrolórom Obce Svrčinovec je od 01.06.2021 JUDr. Erika Sandanusová, bytom Žilina - Karpatská 8402/9A, ktorá bola zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 05.05.2021 v zmysle § 18a/ Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na volebné obdobie 6 rokov, a to od 01.06.2021 - do 31.05.2027 s pracovným úväzkom 0,2. 

Od 01.01.2022 jej poslanci Uznesením č. 110/2021 z 15.12.2021 schválili zvýšenie úväzku na 0,3.

 

- hlavný kontrolór obce /ďalej len "HKO"/ je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti. 

- funkcia HKO nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, príp. v inom kontrolnom orgáne obce

- HKO nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov

- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štutu, príp. vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce, jeho zmien a záverečného účtu 

- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

- hospodárenie s finančnými prostriedkami nielen na obci, ale aj vo všetkých rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou. Kontrole podliehajú aj právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku. 

- kontrole podliehajú aj osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci

- kontrola vybavovania šťažností a petícií

- plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce

- dodržiavanie VZN obce a ostatných interných predpisov obce

Preveruje:

- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom 

- výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov prekladá obecnému zastupiteľstvu

Predkladá obecnému zastupiteľstvu:

- raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pre rokovaním zverejnený spôsobom v obci obvyklým

- správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí

- najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka

HKO sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s poradným hlasom. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadeným obecným zastupiteľstvom. 

HKO je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

 

Hlavní kontrolóri Obce Svrčinovec:

  • Dušan Kubalík
  • Anna Jurištová
  • Ivana Martausová /1997 - 2015/
  • PhDr. Jana Romanová /2015 - 2021/
  • JUDr. Erika Sandanusová /2021 - doteraz/

 

ROK 2015

Navrh_planu_kontrol_HKO na II. polrok 2015.pdf

nvrh_plnu_kontrol_hko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,24 kB
Stiahnuté: 526×
Vložené: 18. 3. 2017

Stanovisko_HKO_k_zaverecnemu_uctu_obce_za_2014.pdf

stanovisko_hko_k_zverecnemu_uctu_obce_za_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,94 kB
Stiahnuté: 314×
Vložené: 18. 3. 2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf

sprava_o_plneni_uzneseni_z_predchadzajuceho_oz_001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,05 kB
Stiahnuté: 338×
Vložené: 18. 3. 2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf

sprva_o_plneni_uznesen_z_predchadzjuceho_oz_-_24-6-2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,03 kB
Stiahnuté: 347×
Vložené: 18. 3. 2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf

sprava_o_plneni_uzneseni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 643,46 kB
Stiahnuté: 380×
Vložené: 18. 3. 2017

Navrh_planu_kontrol_HKO_na_I._polrok_2016.pdf

navrh_planu_kontrol_hko_na_i._polrok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,09 MB
Stiahnuté: 378×
Vložené: 18. 3. 2017

Stanovisko_HKO_k_navrhu_rozpoctu_na_2016.pdf

stanovisko_hko_k_navrhu_rozpoctu_na_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,21 MB
Stiahnuté: 472×
Vložené: 18. 3. 2017

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,61 kB
Stiahnuté: 281×
Vložené: 11. 10. 2018

ROK 2016

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf

sprava_o_plneni_uzneseni1212.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 846,06 kB
Stiahnuté: 379×
Vložené: 18. 3. 2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf

sprava_o_plneni_uzneseni00.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 745,05 kB
Stiahnuté: 345×
Vložené: 18. 3. 2017

Navrh_planu_kontrol_HKO_na_II._polrok_2016.pdf

navrh_planu_kontrol_hko_na_ii._polrok_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,04 MB
Stiahnuté: 379×
Vložené: 18. 3. 2017

Sprava_HKO_o_plneni_uzneseni.pdf

sprava_hko_o_plnen_uznesen.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB
Stiahnuté: 346×
Vložené: 18. 3. 2017

Stanovisko_HKO_k_zaverecnemu_uctu_obce_za_2015.pdf

stanovisko_hko_k_zverenemu_uctu_obce_za_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 430,08 kB
Stiahnuté: 337×
Vložené: 18. 3. 2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf

sprava_o_plneni_uzneseni4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,5 MB
Stiahnuté: 432×
Vložené: 18. 3. 2017

Plan_kontrol_HKO_na_I._polrok_2017.pdf

plan_kontrol_hko_na_i._polrok_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,1 MB
Stiahnuté: 462×
Vložené: 18. 3. 2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf

sprva_o_plneni_uznesen_z_predchadzjuceho_oz_-_26-10-2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 371,35 kB
Stiahnuté: 426×
Vložené: 18. 3. 2017

Stanovisko_k_navrhu_viacrocneho_rozpoctu_obce na 2017_-_2019.pdf

stanovisko_k_nvrhu_viacronho_rozpotu_svrinovec_2017_-_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 324,21 kB
Stiahnuté: 325×
Vložené: 18. 3. 2017

ROK 2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf

sprva_o_plnen_uznesen.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 453,53 kB
Stiahnuté: 389×
Vložené: 18. 3. 2017

Navrh_planu_kontrol_HKO_na_II._polrok_2017.pdf

navrh_planu_kontrol_hko_na_ii._polrok_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 588,86 kB
Stiahnuté: 431×
Vložené: 24. 3. 2017

Odborne_stanovisko_HKO_k_zaverecnemu_uctu_obce_za_2016.pdf

odborne_stanovisko_hko_k_zaverecnemu_uctu_obce_za_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,46 MB
Stiahnuté: 431×
Vložené: 24. 3. 2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf

sprava_o_plneni_uzneseni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,63 kB
Stiahnuté: 259×
Vložené: 31. 5. 2017

Správa o plnení uznesení

správa o plnenií uznesení z predchadzjuceho oz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 414,77 kB
Stiahnuté: 448×
Vložené: 15. 6. 2017

Správa o plnení uznesení

Správa HKO o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 620,45 kB
Stiahnuté: 238×
Vložené: 11. 8. 2017

Správa o plnení uznesení

sprava o plneni uzneseni1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 581,19 kB
Stiahnuté: 368×
Vložené: 11. 12. 2017

Správa o plnení uznesení

správa o plneni uzneseni2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 405,71 kB
Stiahnuté: 344×
Vložené: 11. 12. 2017

Stanovisko HKO k rozpočtu obce na roky 2018 - 2020

Odborné stanovisko k viaročnému rozpočtu 2018 - 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 491,33 kB
Stiahnuté: 345×
Vložené: 11. 12. 2017

Návrh plánu kontrol HKO na I. polrok 2018

Návrh planu kontrol HKO na I pol rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,65 kB
Stiahnuté: 297×
Vložené: 1. 3. 2018

ROK 2018

Správa o plnení uznesení

Správa o plneniní uznesení z predchadzjucích OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 406,71 kB
Stiahnuté: 254×
Vložené: 1. 3. 2018

Návrh plánu kontrol HKO na II. polrok 2018

Návrh planu kontrol na II. polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 391,54 kB
Stiahnuté: 311×
Vložené: 1. 3. 2018

Odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2017

Odborne stanovisko HKO k zaverecnemu uctu obce 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 435,2 kB
Stiahnuté: 491×
Vložené: 1. 3. 2018

Správa o plnení uznesení

Správa HKO o plnenií uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 491,74 kB
Stiahnuté: 234×
Vložené: 28. 6. 2018

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,61 kB
Stiahnuté: 167×
Vložené: 11. 10. 2018

Návrh plánu kontrol HKO na I. polrok 2019

Návrh planu kontrol HKO na I. pol rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,99 kB
Stiahnuté: 197×
Vložené: 11. 10. 2018

Odborné stanovisko HKO k viacročnému rozpočtu obce na 2019 -2021

Odborné stanovisko HKO k viaročnému rozpočtu 2019 - 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 490,82 kB
Stiahnuté: 296×
Vložené: 11. 10. 2018

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,17 kB
Stiahnuté: 178×
Vložené: 16. 10. 2018

ROK 2019

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018

Správa kontrolnej činnosti za rok 2018.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 84,5 kB
Stiahnuté: 173×
Vložené: 20. 2. 2019

Správa o plnení uznesení za rok 2018

Správa o plnení uznesení za rok 2018.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 72 kB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 20. 2. 2019

Odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2018

Odborne stanovisko k zaverecnemu uctu za 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 430,61 kB
Stiahnuté: 167×
Vložené: 10. 4. 2019

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,82 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 10. 4. 2019

Návrh plánu kontrol HKO na II. polrok 2019

Návrh planu kontrol na II pol rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 394,4 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 18. 6. 2019

Správa o plnení uznesení

Správa o plnenií uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,6 kB
Stiahnuté: 142×
Vložené: 18. 6. 2019

Správa o plnení uznesení

Správa HKO o plnení uznesení 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,39 kB
Stiahnuté: 111×
Vložené: 10. 12. 2019

Správa o plnení uznesení

Správa o plnenií uznesení 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,49 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 10. 12. 2019

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,67 kB
Stiahnuté: 116×
Vložené: 10. 12. 2019

Odborné stanovisko HKO k viacročnému rozpočtu obce na 2020 -2022

Stanovisko HKO k viaročnému rozpočtu 2020 - 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 490,13 kB
Stiahnuté: 127×
Vložené: 10. 12. 2019

Návrh plánu kontrol HKO na I. polrok 2020

Návrh planu kontrol HKO na I. pol rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,2 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 10. 12. 2019

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle Zákona č. 307/2014 Z.z.

Zásady podnetov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,89 kB
Stiahnuté: 160×
Vložené: 12. 12. 2019

Správa o plnení uznesení

Správa HKO o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,39 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 9. 9. 2020

Správa o kontrolnej činnosti

Správa HKO o kontrolnej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 419,13 kB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 9. 9. 2020

ROK 2020

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

Správa HKO o kontrolnej činnosti za 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,58 kB
Stiahnuté: 179×
Vložené: 27. 2. 2020

Správa o plnení uznesení za rok 2019

Správa HKO o plnení uznesení za 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,79 kB
Stiahnuté: 111×
Vložené: 27. 2. 2020

Odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2019

Stanovisko HKO k záverenému účtu 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 431 kB
Stiahnuté: 115×
Vložené: 15. 4. 2020

Správa o plnení uznesení

Správa HKO o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,97 kB
Stiahnuté: 110×
Vložené: 15. 4. 2020

Správa o kontrolnej činnosti

Správa HKO o kontrolnej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,18 kB
Stiahnuté: 90×
Vložené: 15. 4. 2020

Správa o plnení uznesení

správa o plnenií uznesení z predchadzjucích OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,86 kB
Stiahnuté: 111×
Vložené: 15. 6. 2020

Správa o kontrolnej činnosti

Správa o kontrolnej činnosti .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 628,4 kB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 15. 6. 2020

Návrh plánu kontrol HKO na II. polrok 2020

Návrh planu kontrol na II pol rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 394,51 kB
Stiahnuté: 119×
Vložené: 15. 6. 2020

Správa o plnení uznesení

Správa HKO o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,63 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 9. 9. 2020

Správa o kontrolnej činnosti

Správa HKO o kontrolnej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,92 kB
Stiahnuté: 111×
Vložené: 9. 9. 2020

Správa o plnení uznesení

Správa HKO o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,13 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 28. 10. 2020

Správa o kontrolnej činnosti

Správa HKO o kontrolnej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 425,76 kB
Stiahnuté: 153×
Vložené: 28. 10. 2020

Správa o plnení uznesení

správa o plnenií uznesení z predchadzjucích OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,13 kB
Stiahnuté: 86×
Vložené: 2. 12. 2020

Návrh plánu kontrol HKO na I. polrok 2021

Návrh planu kontrol na I pol rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 392,23 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 2. 12. 2020

Odborné stanovisko HKO k viacročnému rozpočtu obce 2021 - 2023

Odborné stanovisko k viaročnému rozpočtu 2019 - 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 421,47 kB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 2. 12. 2020

ROK 2021

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020

Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,54 kB
Stiahnuté: 96×
Vložené: 15. 2. 2021

Správa o plnení uznesení za rok 2020

Správa o plnení uznesení za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,83 kB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 15. 2. 2021

Odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2020

odborne-stanovisko k záverečnému účtu 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 429,07 kB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 10. 5. 2021

Správa o kontrolnej činnosti

Správa o kontrolnej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 476,86 kB
Stiahnuté: 81×
Vložené: 28. 4. 2021

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,85 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 28. 4. 2021

Plán kontrol HKO na II. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,19 kB
Stiahnuté: 95×
Vložené: 9. 8. 2021

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uzenesení zo dňa 05.05.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,5 kB
Stiahnuté: 80×
Vložené: 9. 8. 2021

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 327,3 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 30. 9. 2021

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení zo dňa 29.09.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,41 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 10. 11. 2021

Správa o plnení uznesení

Správa HKO o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,12 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 18. 2. 2022

Plán kontrol HKO na I. polrok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok roku 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 364,02 kB
Stiahnuté: 80×
Vložené: 20. 12. 2021

Odborné stanovisko HKO k viacročnému rozpočtu obce 2022 - 2024

Stanovisko HKO k rozpočtu 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,17 kB
Stiahnuté: 95×
Vložené: 20. 12. 2021

ROK 2022

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,5 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 18. 2. 2022

Doplnenie plánu kontrol na I. polrok 2022

Doplnenie plánu kontrol na I. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 388,5 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 18. 5. 2022

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení zo dňa 15.12.2021 a zo dňa 27.01.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 437,46 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 18. 5. 2022

Odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2021

Stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 800,66 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 18. 5. 2022

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení zo dňa 23 02 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 430,78 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 18. 5. 2022

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení zo dňa 06.04.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 511,06 kB
Stiahnuté: 307×
Vložené: 8. 6. 2022

Plán kontrol HKO na II. polrok 2022

Pán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 387,77 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 28. 9. 2022

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 635,71 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 28. 9. 2022

Plán kontrol HKO na I. polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1 polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 412,77 kB
Stiahnuté: 47×
Vložené: 22. 11. 2022

Správa o plnení uznesení

Správa HKO o plnení uznesení na zasadnutie OZ dňa 12 12 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 513,32 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 9. 2. 2023

ROK 2023

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,1 kB
Stiahnuté: 40×
Vložené: 24. 4. 2023

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2022

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 833,2 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 24. 4. 2023

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uzenesení zo dňa 23 02 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 348,61 kB
Stiahnuté: 48×
Vložené: 24. 4. 2023

Odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2022

Stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 830,45 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 24. 4. 2023

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uzenesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 419,74 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 22. 8. 2023

Plán kontrol HKO na II. polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2 polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 409,68 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 22. 8. 2023

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uzenesení zo dňa 28 06 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 406,2 kB
Stiahnuté: 38×
Vložené: 22. 8. 2023

Samospráva

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Anketa

Rozhlasové relácie

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Natur-pack - Chránime životné prostredie

Banner Natur-Pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:408
TÝŽDEŇ:1044
CELKOM:1471163

Môžete mať záujem