Navigácia

Obsah

Kronika obce

     Prepis kroniky obce do web podoby tak, ako ju napísali jednotliví kronikári v rôznych časových a teda aj politických a spoločenských obdobiach. Každý z nich bol ovplyvnený dobou a vývinom v spoločnosti, v ktorej žil. 

     V súčasnosti má obec dva zväzky obecnej kroniky.

     V prepísaných textoch prepisovateľ /Dana Hajnošová/ nenesie žiadnu zodpovednosť za text v origináli, ktorý vykonali jednotliví kronikári obce, ani v prepisovanom texte. Odchýlky od originálu sú spôsobené buď náhodne /niektoré pravopisné chyby/ alebo zlou čitateľnosťou. Niektoré už nespisovné výrazy neboli zámerne menené pre autentickosť. 

 

I. zväzok obecnej kroniky

Kronika obce - začiatok

Kronika obce - kronikár Milutín Strenitzer

Kronika obce - Nový kronikár

Kronika obce 1914 - 1918

Kronika obce - Vznik ČSR

Kronika obce 1920 - 1932

Kronika obce 1933 - 1938

Kronika obce - Nafta vo Svrčinovci

Kronika obce - Náboženské pomery v obci

Kronika obce 1938

Kronika obce 1939

Kronika obce 1939 - 1945

Kronika obce - Slovenské národné povstanie

Slávnostné otvorenie úradu MNV

Kronika obce 1945 -1975

Kronika obce - Poľnohospodárstvo

Kronika obce - Priemysel

Kronika obce - Obchod

Kronika obce - Výstavba

Kronika obce - Rozvoj dopravy

Kronika obce - Školstvo

Kronika obce - Školský rok 1945 - 46

Kronika obce - Školský rok 1946 - 47

Kronika obce - Školský rok 1947 - 48

Kronika obce - Školský rok 1948 - 49

Kronika obce - Školský rok 1949 - 50

Kronika obce - Školský rok 1950 - 51

Kronika obce - Školský rok 1951 - 52

Kronika obce - Školský rok 1953 - 54

 

II. zväzok obecnej kroniky

Kronika obce 1988

Kronika obce 1989

Kronika obce 1990

Kronika obce 1991

Kronika obce 1992

Kronika obce 1993

Kronika obce 1994 - 1998

Kronika obce 1999 - 2002

Kronika obce 2003 - 2006

Kronika obce 2007 - 2010

Kronika obce 2011 - 2014

Kronika obce 2015

Kronika obce 2016

Kronika obce 2017

Kronika obce 2018

Kronika obce 2019

Kronika obce 2020

 

Z histórie kroník

Dňa 30.01.1920 bol prijatý Zákon č. 80 o pamätných knihách obecných. Avšak vykonávacie predpisy k nemu z roku 1921 sa týkali iba územia Čiech a Moravy. Vládne nariadenie o pamätných knihách obecných pre územie Slovenska bolo vydané až 17.11.1932. Toto nariadenie pojednávalo o povinnosti každej obce založiť pamätnú knihu obecnú /v súčasnom pomínajú kroniku/ na vlastné náklady najneskôr do 01. júla 1933, ak tak nebolo urobené už v predchádzajúcom období. V ďalších paragrafoch vládneho nariadenia boli presné pravidlá, akým spôsobom sa má pamätná kniha obecná viesť, na čo kronikár nemá zabudnúť, čo má dodržiavať. V základných rysoch sú tieto pravidlá nemenné až dodnes.

V roku 1956 boli Povereníctvom kultúry v Bratislave vydané Smernice pre vedenie obecných kroník č. 32367. V prvom rade došlo k odiciálnej zmene názvu z pamätnej knihy obecnej na obecnú kroniku. K jednému z najvýraznejších posunov oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo pri určovaní podmienok výberu kronikára. Kým v roku 1933 bola požiadavka na osobnosť kronikára formulovaná tak, že za kronikára "poveruje obecné zastupiteľstvo z pravidla jednateľa miestnej komisie osvetovej, učiteľov, správcov archívu, obecného notára a i., vždy však osobu, ktorá má pochopenie pre svoj vážny úkol, chce svoje poslanie svedomite plniť, má pre to schoplnosti, znalosť miestnych pomerov a smysel pre pravdu", v roku 1956 bola prioritná správa ideologická orientácia kronikára: "Rada miestneho národného výboru poveruje funkciou kronikára vždy občana oddaného ľudovodemokratickému zriadeniu, ktorý svojou politickou vyspelosťou zaručí správne vedenie kroniky."

Ďalšie metodické usmernenie bolo vydané až v prvej polovici 80. rokov 20. storočia. Boli to Pokyny Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 09.12.1983 č. 6502/83 o obecných kronikách. Určujú pravidlá, ako viesť obecnú kroniku a prvýkrát v histórii slovenského kronikárstva sa objavuje požiadavka viesť osobitne sprievodnú fotografickú, obrazovú, zvukoobrazovú a listinú dokumentáciu.

V histórii doposiaľ najstručnejšie sa vedenia obecných kronik dotýka Zákon SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. zo 06.09.1990, v ktorom sa po úpravách uvádza, že každá obec v Slovenskej republike je povinná viesť obecnú kroniku v štátnom jazyku /teda jazyku slovenskom/, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.


Kronikári obce:

Prvým obecným kronikárom, ktorého menovalo zastupiteľstvo obce Svrčinovec bol Jozef Burian, učiteľ štátnej ľudovej školy vo Svrčinovci. Nebol tunajším rodákom. Narodil sa v Telči. Od roku 1931, po skončení vojenskej služby, sa stal učiteľom v našej obci.

Dňa 16.09.1937 bol Uznesením obecného zastupiteľstva menovaný za kronikára obce Milutín Strenitzer, učiteľ. Bol rodák z Rudna, ale v našej obci býval už 7 rokov.

Rozhodnutím dočasnej miestnej správnej komisie vo Svrčinovci z 10.03.1949 bol zvolený nový kronikár obce Dominik Choluj, učiteľ Strednej školy vo Svrčinovci. Mal za úlohu spracovať obecnú kroniku aj za minulé roky. Pochádzal zo Skalitého.

Rada MNV Svrčinovec Uznesením č. 63/1975 poverila vedením obecnej kroniky učiteľa Pavla Ondrišíka, rodáka z obce Belá, okres Žilina.

V roku 1986 bola poverená písaním obecnej kroniky Marta Cyprichová, rodáčka zo Svrčinovca. Od roku 1984 pracovala na Miestnom kultúrnom stredisku Svrčinovec ako riaditeľka.

10. decembra 2003 bola Obecným zastupiteľstvom vo Svrčinovci poverená do funkcie kronikára obce Veronika Ondrišíková, rodáčka zo Svrčinovca. Do roku 2000 pracovala ako učiteľka základnej školy v obci. Odvtedy je na dôchodku.

Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svrčinovci bola poverená do funkcie kronikára obce od roku 2015 Marta Cyprichová, ktorá už v minulosti vykonávala funkciu kronikárky obce. Na vlastnú žiadosť bola obecným zastupiteľstvom odvolaná z funkcie k 31.12.2016.

Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 138/2016 bola menovaná do funkcie kronikára obce Renáta Mikulová, rodáčka zo Svrčinovca. Vo svojej funkcii kronikárky obce začala pracovať od 01.01.2017.