Menu
Obec Svrčinovec
obecSvrčinovec

Kronika obce

Prepis kroniky obce do web podoby tak, ako ju napísali jednotliví kronikári v rôznych časových a teda aj politických a spoločenských obdobiach. Každý z nich bol ovplyvnený dobou a vývinom v spoločnosti, v ktorej žil. 

V súčasnosti má obec dva zväzky obecnej kroniky.

V prepísaných textoch prepisovateľ /Dana Hajnošová/ nenesie žiadnu zodpovednosť za text v origináli, ktorý vykonali jednotliví kronikári obce, ani v prepisovanom texte. Odchýlky od originálu sú spôsobené buď náhodne /niektoré pravopisné chyby/ alebo zlou čitateľnosťou. Niektoré už nespisovné výrazy neboli zámerne menené pre autentickosť. 

 

I. zväzok obecnej kroniky

II. zväzok obecnej kroniky

 

Z histórie kroník

Dňa 30.01.1920 bol prijatý Zákon č. 80 o pamätných knihách obecných. Avšak vykonávacie predpisy k nemu z roku 1921 sa týkali iba územia Čiech a Moravy. Vládne nariadenie o pamätných knihách obecných pre územie Slovenska bolo vydané až 17.11.1932. Toto nariadenie pojednávalo o povinnosti každej obce založiť pamätnú knihu obecnú /v súčasnom pomínajú kroniku/ na vlastné náklady najneskôr do 01. júla 1933, ak tak nebolo urobené už v predchádzajúcom období. V ďalších paragrafoch vládneho nariadenia boli presné pravidlá, akým spôsobom sa má pamätná kniha obecná viesť, na čo kronikár nemá zabudnúť, čo má dodržiavať. V základných rysoch sú tieto pravidlá nemenné až dodnes.

V roku 1956 boli Povereníctvom kultúry v Bratislave vydané Smernice pre vedenie obecných kroník č. 32367. V prvom rade došlo k odiciálnej zmene názvu z pamätnej knihy obecnej na obecnú kroniku. K jednému z najvýraznejších posunov oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo pri určovaní podmienok výberu kronikára. Kým v roku 1933 bola požiadavka na osobnosť kronikára formulovaná tak, že za kronikára "poveruje obecné zastupiteľstvo z pravidla jednateľa miestnej komisie osvetovej, učiteľov, správcov archívu, obecného notára a i., vždy však osobu, ktorá má pochopenie pre svoj vážny úkol, chce svoje poslanie svedomite plniť, má pre to schoplnosti, znalosť miestnych pomerov a smysel pre pravdu", v roku 1956 bola prioritná správa ideologická orientácia kronikára: "Rada miestneho národného výboru poveruje funkciou kronikára vždy občana oddaného ľudovodemokratickému zriadeniu, ktorý svojou politickou vyspelosťou zaručí správne vedenie kroniky."

Ďalšie metodické usmernenie bolo vydané až v prvej polovici 80. rokov 20. storočia. Boli to Pokyny Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 09.12.1983 č. 6502/83 o obecných kronikách. Určujú pravidlá, ako viesť obecnú kroniku a prvýkrát v histórii slovenského kronikárstva sa objavuje požiadavka viesť osobitne sprievodnú fotografickú, obrazovú, zvukoobrazovú a listinú dokumentáciu.

V histórii doposiaľ najstručnejšie sa vedenia obecných kronik dotýka Zákon SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. zo 06.09.1990, v ktorom sa po úpravách uvádza, že každá obec v Slovenskej republike je povinná viesť obecnú kroniku v štátnom jazyku /teda jazyku slovenskom/, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.


Kronikári obce:

Prvým obecným kronikárom, ktorého menovalo zastupiteľstvo obce Svrčinovec bol Jozef Burian, učiteľ štátnej ľudovej školy vo Svrčinovci. Nebol tunajším rodákom. Narodil sa v Telči. Od roku 1931, po skončení vojenskej služby, sa stal učiteľom v našej obci.

Dňa 16.09.1937 bol Uznesením obecného zastupiteľstva menovaný za kronikára obce Milutín Strenitzer, učiteľ. Bol rodák z Rudna, ale v našej obci býval už 7 rokov.

Rozhodnutím dočasnej miestnej správnej komisie vo Svrčinovci z 10.03.1949 bol zvolený nový kronikár obce Dominik Choluj, učiteľ Strednej školy vo Svrčinovci. Mal za úlohu spracovať obecnú kroniku aj za minulé roky. Pochádzal zo Skalitého.

Rada MNV Svrčinovec Uznesením č. 63/1975 poverila vedením obecnej kroniky učiteľa Pavla Ondrišíka, rodáka z obce Belá, okres Žilina.

V roku 1986 bola poverená písaním obecnej kroniky Marta Cyprichová, rodáčka zo Svrčinovca. Od roku 1984 pracovala na Miestnom kultúrnom stredisku Svrčinovec ako riaditeľka.

10. decembra 2003 bola Obecným zastupiteľstvom vo Svrčinovci poverená do funkcie kronikára obce Veronika Ondrišíková, rodáčka zo Svrčinovca. Do roku 2000 pracovala ako učiteľka základnej školy v obci. Odvtedy je na dôchodku.

Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Svrčinovci bola poverená do funkcie kronikára obce od roku 2015 Marta Cyprichová, ktorá už v minulosti vykonávala funkciu kronikárky obce. Na vlastnú žiadosť bola obecným zastupiteľstvom odvolaná z funkcie k 31.12.2016.

Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 138/2016 bola menovaná do funkcie kronikára obce Renáta Mikulová, rodáčka zo Svrčinovca. Vo svojej funkcii kronikárky obce začala pracovať od 01.01.2017.

 

Kultúra

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Anketa

Rozhlasové relácie

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Natur-pack - Chránime životné prostredie

Banner Natur-Pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:405
TÝŽDEŇ:1041
CELKOM:1471160

Môžete mať záujem