Navigácia

Obsah

Komisie


Komisia pre výstavbu, životné prostredie a dopravu
Od 01.01.2017 boli na návrh predsedu komisie odvolaní z funkcie člena komisie: JUDr. Ondrej Malicher a Ing. Peter Kulla.


Komisia pre kultúru, šport, mládež a školstvo
Od 01.01.2017 boli na návrh predsedu komisie odvolaní z funkcie člena komisie: Ing. Jozef Čanecký, Pavol Kulla a Tomáš Dej.

Od 01.01.2018 boli na návrh predsedu komisie a na základe ich žiadosti odvolaní z funkcie člena komisie: Alžbeta Jendrišáková a Anna Gelačáková.

 

Komisia pre sociálne, bytové otázky a opatrovateľskú službu

Od 01.01.2018 bol na návrh predsedu komisie a na základe jeho žiadosti odvolaný z funkcie člen komisie: Bc. Soňa Cyprichová

 

Komisia pre pôdohospodárstvo a extravilán - zrušená k 31.12.2017