Menu
Obec Svrčinovec
obecSvrčinovec

Čo vybavíte na obecnom úrade

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Vybavuje: Mgr. Marcela Fonšová

Telefón: 041/4371 827, kl. 18 alebo 0904 437 437

E-mail: matrika@svrcinovec.sk

 

Prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt

Potrebné doklady:

- doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy

- platný občiansky preukaz alebo Potvrdenie o občianskom preukaze

- rodný list, ak ide o dieťa do 15 rokov

- platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, nie staršie ako 3 mesiace

- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy a nájomcu, ak je budova v nájme. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,

2. ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzavretú s vlastníkom alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu,

3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu podľa bodov 1. a 2., alebo ak

4. vlastník, spoluvlastník alebo nájomca budovy potvrdí svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

Občania sú povinní ohlásiť na ohlasovni obecného úradu miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý trvá dlhšie ako 90 dní a maximálne 5 rokov. Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, t.j. spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovného, študijného, zdravotného, rekreačného a iných dôvodov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znovu.

Poplatok: bez poplatku

 

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu

Po prihlásení obyvateľa na trvalý pobyt z iného mesta, evidencia obyvateľstva zasiela odhlasovací lístok mestskému alebo obecnému úradu do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu.

Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania. 

 

Potvrdenie o trvalom pobyte

Pre potreby občana ohlasovňa vystavuje potvrdenie o trvalom pobyte občanovi. 

Potrebné doklady: občiansky preukaz

Poplatok: € 5,--

 

Vybavenie prvého občianského preukazu pri dovŕšení 15. roku

Pri vybavení prvého OP pri dovŕšení 15. roku nie je potrebný žiaden doklad z obecného úradu. Je potrebné, aby dieťa s rodným listom navštívilo OR PZ Čadca, kde mu bude OP vystavený.

 

Čestné vyhlásenie, splnomocnenie alebo osvedčenie podpisu na listine

Na čestnom vyhlásení, splnomocnení alebo inej listine sa osvedčuje podpis na základe občianského preukazu. Občan, ktorého podpis sa osvedčuje musí byť osobne prítomný a musí sa podpísať pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. V prípade overenia podpisu bezvládnych a chorých občanov je overenie potrebné vopred dohodnúť s pracovníkom obecného úradu.

Potrebné doklady: občiansky preukaz

Poplatok: € 2,-- za každý podpis /od 01.01.2018/

 

Overenie odpisov a kópii listín

Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny a preukaz o totožnosti osoby. Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah. Správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje. Osoba, ktorá osvedčuje, preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo pasom.

Potrebné doklady: občiansky preukaz a originál listiny

Poplatok: € 2,-- za každú stranu /od 01.01.2018/
 

Neoverujeme:  fotokópie občianskych preukazov, technické preukazy, všetky typy preukazov, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy, osvedčenia, doklady s tzv. suchou pečaťou, listiny na použitie v cudzine (výnimka potvrdenie o žití do ČR), ak sa odpis nezhoduje s originálom, ak je listina napísaná v inom ako slovenskom jazyku (okrem ČR, ale len pre potreby v SR), potvrdenia o stave, rozhodnutia súdov a štát.orgánov, ktoré nenadobudli právoplatnosť, vkladné knižky, šeky, losy, tikety hier, lotérií, tombol a pod., výpisy a odpisy z registra trestov.

 

Zrušenie trvalého pobytu občanovi

Vlastník alebo spoluvlastníci môžu podať ohlasovni návrh na zrušenie trvalého pobytu občanom v jeho nehnuteľnosti hlásených. Návrh na zrušenie trvalého pobytu nie je možné podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu.

Potrebné doklady: žiadosť, občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace

 

 

SOCIÁLNE VECI

Vybavuje: Mgr. Marcela Fonšová

Telefón: 041/4371 827, kl. 18 alebo 0904 437 437

E-mail: matrika@svrcinovec.sk

 

Ste odkázaný na pomoc inej osoby? Potrebujete poskytnúť sociálnu službu?

V zmysle Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a dopĺnení Zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov /ďalej len "zákon o sociálnych službách"/ má fyzická osoba za podmienok ustanovených týmto zákonom právo výberu sociálnej služby a formu jej poskytovania a právo výberu poskytovateľa sociálnej služby.

Ako postupovať pri podaní žiadosti o poskytnutie sociálnej služby?

Občania s trvalým pobytom v Obci Svrčinovec získajú základné informácie a potrebné žiadosti k posúdeniu odkázanosti na sociálnu službu na Obecnom úrade Svrčinovec u Mgr. Fonšovej.

Žiadateľ v žiadosti vyplní osobné údaje a z ponuky sociálnych služieb si vyberie jeden druh sociálnej služby /zariadenie pre seniorov, opatrovateľskú službu a pod./, na ktorú bude posúdený a formu poskytovania tejto sociálnej služby /terénna, celoročná a pod./. K žiadosti je potrebné priložiť aj odborné lekárske nálezy, príp. prepäšťaciu správu z nemocnice a pod.. Všetky tieto doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov od podania žiadosti. V prírpade, že žiadateľ nedisponuje uvedenými dokladmi, bude mu vydaná žiadosť, ktorú mu vyplní a potvrdí jeho obvodný lekár, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s ostatnými dokladmi doručí žiadateľ buď osobne alebo poštou na adresu obecného úradu.

V domácnosti žiadateľa bude vykonané sociálne šetrenie sociálnym pracovníkom obecného úradu za účelom vydania sociálneho posudku. Sociálny posudok a potrebné doklady, ktoré žiadateľ predloží spolu so žiadosťou, budú podkladom pre vydanie lekárskeho posudku. Lekársky posudok obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby. Fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je II až VI podľa zákona o sociálnych službách.

Na základe zdravotného a sociálneho posudku bude žiadateľovi vydaný posudok o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby. Po vydaní posudku o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby a rozhodnutia vo veci odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby na obecnom úrade, referáte sociálnych vecí žiadateľovi potvrdia právoplatnosť rozhodnutia. 

Následne si žiadateľ podá žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej je s občanom uzavretá "Zmluva o poskytovaní sociálnej služby".

Ak má žiadateľ záujem o poskytovanie sociálnych služieb /opatrovateľská služba/ prostredníctvom neziskovej organizácie, žiadosť o uzatvorenie zmluvy spolu s právoplatným rozhodnutím vo veci odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie sociálnej služby môže podať priamo v sídle uvedenej organizácie. 

Ak má žiadateľ záujem o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, zariadení podporovaného bývania alebo v rehabilitačnom stredisku, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu si môže podať na VÚC Žilina.

Súhrnný postup, ako vybaviť žiadateľovi s trvalým pobytom v Obci Svrčinovec sociálnu službu - umiestnenie v zariadení sociálnych služieb a v zariadení pre seniorov, opatrovateľskú službu:

1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

2. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti /vypĺňuje praktický lekár/. Priložiť ďalšie lekárske správy, napr. z nemocnice, od odborného lekára - špecialistu.

3. Žiadosť o uzatvorenie "Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby".

4. Občiansky preukaz žiadateľa - kópia dokladu.

5. Kartička poistenca žiadateľa - kópia dokladu.

6. Posledné rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške všetkých príjmov - dôchodkov žiadateľa - kópie dokladov.

7. Doklady o majetkových pomeroch žiadateľa, resp. čestné vyhlásenie.

8. Telefonický kontakt na žiadateľa, resp. zákonného zástupcu v prípade, že klient je pozbavený svojprávnosti /doložiť o tom doklad/.

Ďalší postup obecného úradu:

1. Po doručení všetkých potrebných náležistostí, sú tieto zasielané posudkovému lekárovi.

2. Po vyhotovení Lekárskeho posudku, v ktorom bude určený stupeň odkázanosti, obec vyhotoví:

a/ Záznam zo sociálnej posudkovej činnosti,

b/ Posudok o odkázanosti na sociálnu službu,

c/ Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

3. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu musí vlastnoručne podpísať žiadateľ /pokiaľ nie je zbavený svojprávnosti/, v ktorom zároveň prehlasuje, že sa vzdáva práva podať odvolenie proti rozhodnutiu.

4. Po vlastnoručnom podpise žiadateľa sa na rozhodnutí vyznačí jeho právoplatnosť.

Žiadateľ musí mať vyrovnané všetky poplatky voči obcí!

Poplatok: bez poplatku

 

 

MATRIKA

Vybavuje: Mgr. Marcela Fonšová 

Zástupca: Marta Zákopčanová

Telefón: 041/4371 827, kl. 18 alebo 0904 437 437

E-mail: matrika@svrcinovec.sk

 

Uzavretie manželstva

K spísaniu žiadosti o uzavretie manželstva je potrebná prítomnosť oboch snúbencov.

Potrebné doklady: občianske preukazy, rodné listy, v prípade rozvedeného/nej - právoplatný rozsudok o rozvode, v prípade vdovca/vdovy - úmrtný list manžela/manželky

Poplatok: bez poplatku

 

Zápis novorodenca a rodný list

Vybavuje matričný úrad v mieste nemocnice, kde sa dieťa narodilo.

Potrebné doklady: stačí ak príde na matriku otec /matka podpísala hlásenie o narodení v pôrodnici, osobne prísť nemusí/ a predloží originál sobášneho listu a platné občianske preukazy oboch rodičov.

Ak je matka slobodná, podpísala hlásenie o narodení v pôrodnici a 

- nechce určiť otcovstvo, príde sama a predloží občiansky preukaz

- chce určiť otcovstvo, prídu obaja rodičia a predložia občianske preukazy a rodné listy 

- s otcom dieťaťa spísali zápisnicu o určení otcovstva pred narodením dieťaťa podľa § 92 zákona o rodine, stačí keď príde otec dieťaťa a predloží občiansky preukaz oboch rodičov

- je maloletá /má menej ako 15 rokov/, pred matričným úradom nemôže určiť otcovstvo, nakoľko podľa § 91 ods. 3 zákona o rodine tak môže iba pred súdom, na vydanie rodného listu je potrebné predložiť aj rodný list a občiansky preukaz jej zákonného zástupcu

Ak je matka rozvedená, podpísala hlásenia o narodení v pôrodnici a

- dieťa sa narodilo po uplynutí viac ako 300 dní od rozvodu manželstva /určujúci je dátum právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva/ a nechce určiť otcovstvo, príde osobne a predloží občiansky preukaz a právoplatný rozsudok o rozvode,

- dieťa sa narodilo po uplynutí viac ako 300 dní od rozvodu manželstva a chce určiť otcovstvo, príde osobne s otcom dieťaťa a predloží občiansky preukaz, právoplatný rozsudok o rozvode a občiansky preukaz otca dieťaťa

- od rozvodu manželstva uplynulo pred narodením dieťaťa menej ako 300 dní, matka nemôže určiť otcovstvo, nakoľko platí zákonná domnienka, že otcom dieťaťa je bývalý manžel matky /§ 85 ods. 1 zákona o rodine/, a ten bude zapísaný do rodného listu ako otec dieťaťa až do času, kým nebude na príslušnom súde zapreté jeho otcovstvo. V súlade s § 86 ods. 1 zákona o rodine môže manžel matky podať návrh na zapretie otcovstva najskôr v deň narodenia dieťaťa. Matka v takom prípade nebude čakať s vydaním rodného listu na rozhodnutie súdu, ale na matrike predloží občiansky preukaz, sobášny list, právoplatný rozsudok o rozvode a súhlas otca - bývalého manžela o mene dieťaťa /ak odmietne súhlas o mene, bude vystavený rodný list bez mena, len s priezviskom dieťaťa a meno určí súd podľa § 1ods. 2 Zákona č. 300/1993 Z.z. aj bez návrhu, na podnet matričného úradu/. Po zapretí otcovstva môže matka dieťaťa spísať zápisnicu o určení otcovstva s biologickým otcom dieťaťa na matričnom úrade a vtedy predloží občiansky preukaz, právoplatný rozsudok o rozvode a občiansky preukaz otca dieťaťa.

Ak je matka vdova, ktorej dieťa sa narodilo do 300 dní od smrti manžela, platí takisto zákonná domnienka, že otcom dieťaťa je zosnulý manžel matky /§ 85 ods. 1 zákona o rodine/. V takom prípade príde na matričný úrad osobne a predloží občiansky preukaz a úmrtný list nebohého manžela.

Poplatok: bez poplatku

 

Vystavenie úmrtného listu

Na vykonanie zápisu úmrtia do knihy úmrtí je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode osoba zomrela. Ak sa nezistí, kde osoba zomrela, vykoná zápis matričný úrad, v ktorého obvode sa zomretá osoba našla.

Potrebné doklady: list o prehliadke mŕtveho /vystavuje lekár/, občiansky preukaz zosnulého, občiansky preukaz pozostalého, ktorý vybavuje úmrtný list

Poplatok: bez poplatku

 

 

MIESTNE DANE  A POPLATKY

Vybavuje: Ing. Miroslav Kotyra

Telefón: 041/4371 827, kl. 17 alebo 0904 437 437

E-mail: pozemky@svrcinovec.sk

 

Miestne dane

Daň z nehnuteľnosti /VZN č. 1/2014/

Novelou Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunulne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa ruší oznamovacia povinnosť pri vzniku a zániku daňovej povinnosti. Nahrádza ju povinnosť podania priznania do 31.01. nasledujúceho roka po roku vzniku zmeny. Priznanie má daňovník povinnosť podať aj pri zániku dane z nehnuteľnosti, t.j. pri predaji, darovaní, výmene nehnuteľností a pod.. Ak je nehnuteľsnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, podáva priznanie každá fyzická alebo právnická osoba. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť, že priznanie podá jeden zo spoluvlastníkov, ktorého určia dohodou. Túto skutočnosť treba oznámiť písomne správcovi dane na obecnom úrade. 

Tlačivá priznaní sú k dispozícií na obecnom úrade alebo na internetovej stránke www.finance.gov.sk v časti Dane, clá a účtovníctvo/Priame dane/Miestne dane a poplatky/Vzory tlačív. Vyplnené a vlastnoručne podpísané priznanie treba doručiť na obecný úrad poštou alebo osobne, nie faxom alebo elektronickou poštou.

Správca dane určuje pre stavby na celom území Obce Svrčinovec ročnú sadzbu za každý aj začatý m2 zastavanej plochy takto:

- € 0,10/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

- € 0,199/m2 za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu

- € 0,331/m2 za stavby chát a stavby na individuálnu rekreáciu

- € 0,331/m2 za samostatne stojace garáže

- € 0,331/m2 za stavby hromadných garáží

- € 0,331/m2 za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou

- € 1,--/m2 za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu

- € 1,--/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

- € 1,--/m2 za ostatné stavby neuvedené vyššie

Uvedené ročné sadzby sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbbách o € 0,033 za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia.

Obec Svrčinovec vo VZN č. 1/2014 o miestnych daniach určuje, okrem iného, poskytnutie úľav na dani z nehnuteľnosti:

Správca dane poskytuje zníženie dane zo stavieb na bývanie a dane z bytov takto:

- 20% z daňovej povinnosti na stavby na bývanie vo vlastníctve fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihom, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

- 40% z daňovej povinnosti vlastníkom stavby na bývanie vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie

Daň z nehnuteľnosti sa nevyrubuje a ani nevyberá ak je nižšia ako € 3,--. Aj v tomto prípade však treba podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. 

 

Daň za psa /VZN č. 1/2014/

Daňovníkovi vzniká povinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal premetom dane a zaniká posledným dňo mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane. Daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov. Základom dane je počet psov. Ročná sadza dane za jedného psa je € 4,--.

 

Daň za predajné automaty /VZN č. 1/2014/

Daňovníkovi vzniká daňová povinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Daňovník je pri oznámení povinný predložiť fotokópiu záručného listu s uvedením typu a výrobného čísla predajného automatu, príp. iný doklad s technickým popisom príslušného predajného automatu. Základom dane je počet predajných automatov. Ročná sadzba dane za jeden predajný automat je € 60,--.

 

Daň za nevýherné hracie automaty /VZN č. 1/2014/

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovník je fyzická osoba alebo právniská osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. Daňovník je povinný pri oznámení predložiť fotokópiu záručného listu s uvedením typu a výrobného čísla, príp. iný doklad z technickým popisom nevýherného hracieho prístroja. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. Ročná sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj je € 80,--.

 

Daň za užívanie verejného priestranstva /VZN č. 1/2014/

Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí ak fyzická alebo právnická osoba užíva verejné priestranstvo na celom území Obce Svrčinovec. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania verejného priestva. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2. Sadzbu dane určí obec za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň, a to:

- za užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť - predaj potravín, ovocia a zeleniny € 1,50/m2/deň

- za užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť - predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov € 3,--/m2/deň

- za užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť - predaj ostatných tovarov € 1,50/m2/deň

- za užívanie verejného priestranstva na kultúrne, spoločenské a športové podujatia € 0,160/m2/deň

- za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia lunaparkov a iných atrakcií € 0,200/m2/deň

Obec Svrčinovec poskytuje oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva pri predaji remeselných výrobkov a ľudovej umeleckej tvorby.

 

Daň za ubytovanie /VZN č. 1/2014/

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje. Predmetom dane za ubytovanie je odpdlatné prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, byt v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. Základom dane je počet prenocovaní. Sadza dane za ubytovanie je € 0,33 za osobu a prenocovanie. Prevádzkovateľ zariadenia je povinný viesť preukáznu evidenciu o počte osôb a prenocovaní v knihe hostí, ktorej strany i riadky musia byť očíslované a povrdené správcom dane najneskôr 10 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdobia. Prevádzkovateľ zariadenie je zároveň povinný viesť riadnu evidenciu tržieb za poskytovanie ubytovacích služieb. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia predloží správcovi dane k nahliadnutiu uvedenú evidenciu polročne, vždy do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po ukončení polroka a príslušnú daň odvedie v tejto lehote na účet správcu dane.

Poplatky za pracovné úkony:

1/ výpis z pozemkovej knihy vlastníctva podľa mena 1 - 5 strán ......................... € 1,30

    za každú ďalšiu ............... € 0,20

2/ výpis listu vlastníctva stavby /informatívny/ ..................................................... € 1,--

3/ pozemková kniha LV parciel 1 - 5 strán .............................................................. € 1,30

     za každú ďalšiu .................................................... € 0,20

4/ vyjadrenie obce k prevodu nehnuteľnosti ........................................................... € 3,30

5/ vyhľadávanie spisov v archíve pre občana a organizácie .................................. € 3,30

6/ vydanie potvrdenia o veku stavby ........................................................................ € 3,30

7/ vydanie rozhodnutia o súpisnom čísle ................................................................ € 16,50

8/ vyhotovenie fotokópii:

- formát A4 jednostranne ......................................................................................... € 0,10

- formát A4 obojstranne ........................................................................................... € 0,15

- formát A3 jednostranne ......................................................................................... € 0,15

- formát A3 obojstranne ........................................................................................... € 0,25

Od poplatkov sú oslobodené fyzické a právnické osoby uvedené v § 4 Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkov v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

 

RYBÁRSKE LÍSTKY

Vybavuje: Ing. Miroslav Kotyra

Telefón: 041/4371 827, kl. 17 alebo 0904 437 437

E-mail: pozemky@svrcinovec.sk

 

Rybársky lístok vydáva obec na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Rybársky lístok sa vydáva: trojročný, ročný, mesačný alebo týždenný.

Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Povolenie na rybolov vydáva užívateľ /užívateľom je oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo ŽP SR - ďalej len "ministerstvo"/ pridelilo výkon vybárskeho práva v rybárskom revíri. Povolenie na rybolov vydáva užívateľ v limitovanom počte v nadväznosti na analýzu úlovkov a zarybňovací plán. 

Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné.

Cena rybárskeho lístka

Výška poplatku závisí od dĺžky platnosti rybárskeho lístka:

- týždenný € 1,50

- mesačný € 3,--

- ročný € 7,--

- trojročný € 17,--

Od poplatku sú oslobodení:

- žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania,

- cudzinci, ktorí prídu do SR na pozvanie alebo sú súhlasom prezidenta SR, NR SR a vlády SR,

- osoby do 15 rokov

 

SÚPISNÉ ČÍSLA

Vybavuje: Ing. Miroslav Kotyra

Telefón: 041/4371 827, kl. 17 alebo 0904 437 437

E-mail: pozemky@svrcinovec.sk

 

Je súpisné číslo vášho domu umiestnené na viditeľnom mieste? Ak áno, tak nielen poštár alebo kuriér vám vie včas doručiť zásielku, ale v prípade potreby k vám bez zbytočného meškania rýchle dorazí aj záchranka. Problematiku súpisných čísiel upravuje Vyhláška MV č. 141/2015. Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe na základe žiadosti stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa § 43a ods. 2 Zákona č. 50/1976 Z.z.

K žiadosti o pridelenie súpisného čísla je potrebné doložiť kolaudačné rozhodnutie, list vlastníctva od pozemku a geometrický plán.

Poplatok: € 16,50

 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Vybavuje: Ing. Miroslav Kotyra

Telefón: 041/4371 827, kl. 17 alebo 0904 437 437

E-mail: pozemky@svrcinovec.sk

 

Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa platí za odpad, ktorý vzniká na území Obce Svrčinovec /VZN č. 4/2019/.

Sadzby poplatku pre fyzické osoby:

- poplatok € 0,0905/osoba/kalendárny deň je určený pre fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá na území obce je oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, stavbu, objekt alebo pozemok na iný účel ako na podnikanie

- poplatok € 0,0905/osoba/kalendárny deň je určený aj pre fyzickú osobu, ktorá nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt a ktorá na území obce vlastní chatu na individuálnu rekreáciu alebo na inú nehnuteľnosť, ktorú trvale neužíva počas kalendárneho roka

- sadzba poplatku za 1 kg drobného stavebného odpadu je € 0,015

Zníženie, odpustenie a vrátenie poplatku fyzickej osobe:

- správca môže na základe žiadosti a priložených dokladov poplatníkom, ktorí sa na území obce nezdržiavajú viac ako 90 dní, vyrúbiť poplatok iba za obdobie, ktoré na území obce skutočne zotrvávavali. Uznateľnými dokladmi sú:

a/ potvrdenie od zamestnávateľa

b/ potvrdenie ubytovacieho zariadenia

c/potvrdenie o návšteve školy

d/ nájomná zmluva

e/ potvrdenie o pobyte v ústave

f/ čestné vyhlásenie len vo výnimočných prípadoch, ak nie je možné predložiť platné potvrdenie podľa a/ až e/

- správca poplatku na základe žiadosti a priložených platných potvrdení poplatníkom, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, vrátiť poplatok alebo jeho pomernú časť

- správca môže poplatníkom, ktorí nemajú nedoplatky na daniach znížiť poplatok, a to iba dôchodcom nad 62 rokov za príslušné obdobie - zníženie o 30%

 

Sadzby poplatku pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia

Pre podnikateľské subjekty, ktoré majú prevádzku na území Obce Svrčinovec bude odvoz komunálneho odpadu zabezpečený na základe zmluvy o vývoze. 

Poplatkov je:

a/ právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie

b/ podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania

Obec určí poplatok ako súčin frekvencie odvoz, sadzby poplatku a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov. Sadzba poplatku pre KUKA nádoby je € 0,0531 €/liter.

Každý pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný:

- zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci

- užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci

- ukladať komunálny odpad alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádoby zodpovedajúcich systému zberu komunálneho odpadu v obci

Obec pre plnenie povinnosti je oprávnená požadovať od držiteľa komunálneho alebo drobného stavebného odpadu alebo toho, kto nakladá s komunálnym alebo drobným stavebným odpadom potrebné informácie.

Držiteľ komunálneho alebo drobného stavebného odpadu je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnym alebo drobným stavebným odpadom. 

 

 

STAVEBNÝ ÚRAD

Vybavuje: Mgr. Miroslava Štrbová

Telefón: 041/4371 828 alebo 0904 437 437

E-mail: stavebnyurad@svrcinovec.sk

 

Stavebný úrad je od 01.01.2005 priamo v Obci Svrčinovec na obecnom úrade.

Úradné hodiny stavebného úradu: PONDELOK   07.00 - 15.00 hod

Na stavebnom úrade vybavíte:

Ohlásenie drobnej stavby

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a hĺbka 3 m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie. Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenia obce, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do 2 rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. 

Potrebné doklady:

- žiadosť

- list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace

- kópia katastrálnej mapy

- jednoduchý situačný nákres a stavebné riešenie stavby

- vyhlásenie kvalifikovanej osoby

- pre prípojky stavieb a pozemkov vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu

- pri použítí susedných nehnuteľností vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti

 

Ohlásenie stavebných úprav

Pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti postačí ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky v lehote do 2 rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Potrebné doklady:

- žiadosť

- list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace

- kópia katastrálnej mapy

- jednoduchý nákres, náčrt stavebných úprav

 

Zmena v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, príp. v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti - návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Potrebné doklady:

- žiadosť

- list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace

- kolaudačné rozhodnutie

- iné doklady určené stavebným úradom

 

Vydanie kolaudačného rozhodnutia

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia vydá stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, pre ktorý bola povolená. Stavebný úrad pri kolaudácií skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní a podľa podmienok stavebného povolenia.

Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka. Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník stavby ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená.

Potrebné doklady:

- návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

- geometrický plán

- rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy

- územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie

Na ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa predloží:

- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok /elektroinštalácie, plynoinštalácie, bleskozvodu, vodoinštalácie, kanalizácie, skúšku vodotesnosti žumpy, nezávadnosť komínov, inštalácie ústredného kúrenia, .../

- projektová dokumentácia overená stavebným úradom

- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov

- stavebný denník

 

Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

V návrhu na vydanie rozhodnutie o umiestnení stavby podľa § 35 ods.1 zákona č. 50/l976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov navrhovateľ uvedie:

- navrhovateľ – meno a adresa

- druh, účel a stručný popis stavby, ktorej umiestnenie sa navrhuje

- miesto stavby, parcelné čísla pozemkov podľa evidencie katastra nehnuteľností s uvedením vlastníckych a iných práv, ktorých sa rozhodnutie týka, parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb a spôsob doterajšieho využitia pozemkov

- súhlas vlastníka pozemku, ak navrhovateľ nemá vlastnícke alebo iné právo k pozemku, na ktorom sa stavba umiestňuje

- zoznam všetkých známych účastníkov územného konania

- údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi, ak boli obstarané pred podaním návrhu

Potrebné doklady:

- žiadosť

- list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace

- kópia katastrálnej mapy

- situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením účinkov na okolie

- projektová dokumentácia

- doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi a s účastními územného konania, ich stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia

- záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie

 

Povolenie odstránenia stavby

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Potrebné doklady:

- žiadosť

- list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace

- technologický postup prác, príp. nevyhnutné výkresy úprav pozemkov

- dokumentácia, príp. fotodokumentácia stavby, ktorá sa má odstrániť

- doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí

- prehlásenie oprávnenej osoby, ktorá bude vykonávať odborné vedenie prác

- stanoviská, príp. rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy

- stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľnosti

 

Stavebné povolenie

Stavby, pre stavbu ktorých nepostačuje ohlásenie, podliehajú stavebnému konaniu. Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba a projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby. Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

Potrebné doklady:

- žiadosť

- list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace

- kópia katastrálnej mapy

- územné rozhodnutie, ak bolo vydané

- projektová dokumentácia stavby

- prehlásenie stavebného dozoru

- kópia rozhodnutia - súhlas o odňatí pôdy z Pozemkového fondu

 

Územné a stavebné povolenie v zlúčenom konaní

Umiestňovať stavby možno len na základe územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočniť iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky jej umiestnenia jednoznačné vzľadom na pomery v území.

Jednoduché stavby sú: bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie; stavby na individuálnu rekreáciu; prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m; oporné múry; podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbku 6 m; ale iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb.

Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku a dotknutej stavby alebo že má k pozemku a stavbe iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby.

Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad o odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu. 

Potrebné doklady:

- žiadosť

- kópia katastrálnej mapy

- list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace

- projektová dokumentácia stavby

- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov

- ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

- záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie 

 

Územnoplánovacia informácia

Územnoplánovacie podklady sú:

- urbanistická štúdia - rieši čiastkové problémy na území. Spracúva sa pri príprave územného plánu ako návrh koncepcie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia alebo na spodrobnenie alebo overenie územného plánu a pri zmene a doplnkoch územného plánu, alebo na riešenie niektorých špecifických územno-technických, krajinno-ekologických, environmentálnych, urbanistických alebo architektonických problémov v území ako podklad pre územné rozhodovanie, alebo ak to ustanovuje osobitný predpis.

- územný generel - podrobne rieši otázky územného rozvoja jednotlivých zložiek osídlenia, najmä bývania, priemyslu, poľnohospodárstva, dopravy, technických sietí a služieb, občianskej vybavenosti, zelene a rekreácie. Spracúva sa, ak treba prehĺbiť riešenie určitej zložky osídlenia navrhnuté v územnoplánovacej dokumentácii; je podkladom územného rozhodovania a spracovania ďalšej územnoplánovacej dokumentácie.

- územná prognóza - rieši možnosti dlhodobého priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Spracúva sa na základe rozboru a hodnotenia územno-technických podmienok, environmentálnych podmienok, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok územia, ako aj na základe rozboru a hodnotenia územného systému ekologickej stability, tendencií územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie.

- územno-technické podklady - ako účelove zamerané a sústavne dopĺňané súbory údajov charakterizujúcich stav a podmienky územia sa spracúvajú pre celé územie Slovenskej republiky a pre vybrané územné celky. Slúžia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, na posudzovanie a tvorbu koncepcie investičnej výstavby, na priebežné sledovanie zmien v podmienkach územia, jeho organizáciu a využitie a na územné rozhodovanie, ak nie je príslušná územnoplánovacia dokumentácia spracovaná.


Zmena lehoty dokončenia stavby

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov  odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Stavebný úrad môže určiť v stavebnom povolení dlhšiu lehotu ne začatie stavby na žiadosť stavebníka, ktorú stavebný úrad posúdi ako oprávnenú. Stavebník môže požiadať stavebný úrad o predlženie platnosti stavebného povolenia. O žiadosti na predlženie platnosti stavebného povolenia musí byť právoplatne rozhodnuté pred uplynutím lehoty platnosti, uvedenej v pôvodnom stavebnom povolení. Lehota na dokončenie stavby je pre stavebníka záväzná, ale jej nedodržanie nemá za následok neplatnosť stavebného povolenia.

Ak stavebník z rôznych dôvodov nedokáže dodržať podmienku uskutočnenia stavby, ktorá sa týka lehoty na dokončenie stavby, musí včas požiadať stavebný úrad o zmenu tejto podmienky. V žiadosti uvedie stavebník reálnu lehotu na dokončenie stavby.

 

Zmena stavby pred jej dokončením

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.

Potrebné doklady:

- žiadosť

- projektová dokumentácia

- situačný nákres

- výkresy v rozsahu požadovanej zmeny

- technický popis zmeny a údaje o vplyvoch a účinkoch zmeny na okolie

- vyjadrenia účastníkov konania, príp. dotknutých orgánov štátnej správy

 

Vodné stavby - zriadenie studne

Každý zriaďovateľ studne je povinný písomné požiadať obec - stavebný úrad o povolenie na zriadenie studnej /vodnej stavby/. Stavba podlieha povinnosti investora požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

Potrebné doklady na povolenie:

- žiadosť

- list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace

- kópia katastrálnej mapy

- projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou

- územné rozhodnutie alebo prehlásenie stavebného úradu o upustení od územného rozhodnutia

- súhlas stavebného úradu, ktorý overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia

- súhlas obce s vydaním stavebného povolenia

- súhlas vlastníkov susedných pozemkov /v prípade, ak sú stavbou zasiahnuté/

- vyjadrenia správcov inžinierskych sietí - kópie dokladov k vydaniu územného rozhodnutia

- vyhlásenie stavebného dozoru /ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou/

Potrebné doklady ku kolaudácií:

- opis a odôvodnenie uskutočnených odchýlok od územného rozhodnutia a stavebného povolenia

- projektová dokumentácia overená stavebným úradom

- stavebné povolenie

- laboratórny rozbor vody

 

Poplatky: stavebný úrad vyberá za svoje úkony správne poplatky v zmysleZákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Úrad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30
1
31
1
1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
1
27 28 29 30

Anketa

Rozhlasové relácie

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Natur-pack - Chránime životné prostredie

Banner Natur-Pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:101
TÝŽDEŇ:3354
CELKOM:1483251

Môžete mať záujem