Menu
Obec Svrčinovec
obecSvrčinovec

Poskytovanie informácií

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE

Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právopomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry /informácie podľa § 5 ods. 1 písm. a/ Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov/


a/ Spôsob zriadenia obce

Obec Svrčinovec bola zriadená Zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon o obecnom zriadení/, a to dňom konania volieb do orgánov samosprávy obcí, t.j. 23. - 24.11.1990.

Obec Svrčinovec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky združujúci osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami.


b/ Právomoci a kompetencie obce

Komptetencie obce, t.j. právomoc a pôsobnosť sú dane predovšetkým:

- Ústavou SR /najmä Čl. 64 - 71/

- Zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- Zákonom č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

- platnou právnou úpravou SR

- Štatútom Obce Svrčinovec

- VZN obce na úseku samosprávnych činností


c/ Organizačná štruktúra obce

Orgánmi Obce Svrčinovec sú:

- obecné zastupiteľstvo

- starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Svrčinovec je zastupiteľský zbor obce zložený z 11 poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Ich funkčné obdobie skončí zložením sľubu novozvolených poslancov OZ. OZ rozhoduje o základných otázkach života obce, osobitne vyhradených zákonom o obecnom zriadení /§ 11 ods. 4/.

Starosta obce je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.


Starosta

- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia,

- vykonáva obecnú správu,

- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

- vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, kde nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.


Obecné zastupiteľstvo vo Svrčinovci zriadilo pre súčasné volebné obdobie nasledovné orgány:

- komisie obecného zastupiteľstva /stále, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány OZ/:

Komisia finančná

Komisia pre sociálne a bytové otázky a opatrovateľskú službu

Komisia pre podnikanie a obchod

Komisia pre kultúru, šport, mládež a školstvo


Obecný úrad vo Svrčinovci zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstom. Obecný úrad má 7 referátov:

- referát školstva + sekretariát

- referát financií a správy majetku

- referát sociálnych vecí, opatrovateľskej služby, evidencie obyvateľstva a nebytových priestorov + matrika

- referát daní a poplatkov + poľnohospodárstvo

- referát mzdový a bytový

- referát výstavby, dopravy a aktivačnej činnosti + CO

- referát stavebného úradu


Hlavný kontrolór obce

Príspevkové organizácie obce:

- Obecný podnik Svrčinovec, príspevková organizácia s podnikaním

- Základná škola Svrčinovec

- Materská škola Svrčinovec

 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie. Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie /informácie podľa § 5 ods. 1 písm. b/ Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov.


1. Všeobecne záväzné nariadenia obce

Do VZN obce možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade na sekretariáte. VZN sú zverejňované na webovom sídle Obce Svrčinovec www.svrcinovec.sk.


2. Sťažnosti

Písomné sťažnosti možno podávať poštou na adresu obecného úradu alebo osobne v pracovné dni na podateľni úradu /sekretariát/. Ústne možno sťažnosť podať priamo do zápisu u ktoréhokoľvek zamestnanca obce na obecnom úrade.


3. Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania

Tieto v písomnej forme možno podávať poštou na adresu obecného úradu alebo osobne v pracovné dni na podateľni úradu /sekretariát/. Ústne takéto podania možno nadiktovať priamo do zápisu u ktoréhokoľvek zamestnanca obce na obecnom úrade.


4. Uznesenia obecného zastupiteľstva

Do uznesení obecného zastupiteľstva možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade - na sekretariáte. Uznesenia OZ sú zverejňované na webovom sídle Obce Svrčinovec www.svrcinovec.sk.


5. Informácie o obci

Miesto, kde možno informácie získať: Obecný úrad, 023 12  Svrčinovec 858

Čas: úradné hodiny obecného úradu

Spôsob získavania informácií: ústne, písomne, elektronickou poštou / obec@svrcinovec.sk  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. /.

 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené /informácie podľa § 5 ods. 1 písm. c/ Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov/.


Odvolanie

Odvolacím orgánom proti prvostupňovému rozhodnutiu obce je príslušný orgán miestnej štátnej správy na danom úseku príslušný podľa osobitných predpisov. Na podanie odvolania, ako aj na celé odvolacie konanie sa vzťahujú príslušné ustanovenia správneho poriadku /§ 53 až 61 Správneho poriadku/.

Proti rozhodnutiu obce ako správneho orgánu má účastník konania právo podať podľa § 53 Zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov odvolanie, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal.Odvolanie je oprávnený podať aj:

- zákonný zástupca, ak účastník nemôže v konaní samostatne vystupovať,

- opatrovník v prípadoch, ak bol ustanovený správnym orgánom,

- zástupca, ktorého si zvolil účastník.

Pre podanie odvolania zákon neustanovuje žiadne dôvody.

Účastník konania preto môže napadnúť tak skutkové zistenia, ako aj právne posúdenie veci v rozhodnutí. Môže napadnúť celé rozhodnutie alebo len jeho časť. Dôvodom môže byť nezákonnosť, t.j. rozpor s objektívnym právom, ako aj nesprávnosť rozhodnutia. Nesprávnym rozhodnutím je také rozhodnutie, ktoré síce nie je v rozpore s právom, ale so zreteľom na okolnosti je neúčelné, neprimerané alebo nehospodárne.

Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal /Obec Svrčinovec, 023 12  Svrčinovec/.

Odvolanie je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon. Pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo pre to, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedkov po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Účastník konania môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať.

Každé rozhodnutie vydané Obcou Svrčinovec obsahuje poučenie o možnosti, spôsobe a lehote podania opravného prostriedku v súlade s príslušným právnym predpisom, na základe ktorého je toto rozhodnutie vydané.


Súdne preskúmanie rozhodnutia

Správne súdy v správnom súdnictve preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, opatrení orgánov verejnej správy a iných zásahov orgánov verejnej správy, poskytujú ochranu pred nečinnosťou orgánov verejnej správy a rozhodujú v ďalších veciach ustanovených Správnym súdnym poriadkom /ďalej len "SSP"/.

Správne súdy nepreskúmavajú:

a/ právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje osobitný predpis; povinnosť vyčerpať všetky riadne opravné prostriedky sa nevzťahuje na prokurátora a zainteresovanú verejnosť, ak táto nebola na podanie riadneho opravného prostriedku oprávnená,

b/ správne akty orgánov verejnej správy, ktoré nemajú povahu rozhodnutia o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzickej osoby a právnickej osoby, najmä rozhodnutia a opatrenia organizačnej povahy a rozhodnutia a opatrenia upravujúce vnútorné pomery orgánu, ktorý ich vyda, ak tento zákon neustanovuje inak,

c/ všeobecne záväzné právne predpisy, ak tento zákon neustanovuje inak,

d/ súkromnoprávne spory a iné súkromnoprávne veci, v ktorých je daná právomoc súdu v civilnom procese,

e/ rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy predbežnej, procesnej alebo poriadkovej povahy, ak nemohli mať za následok ujmu na subjektívnych právach účastníka konania,

f/ rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy, ktorých vydanie závisí výlučne od posúdenia zdravotného stavu osôb alebo technického stavu vecí, ak neznamenajú právnu prekážku výkonu povolania, zamestnania, podnikateľskej alebo inej hospodárskej činnosti; to neplatí na rozhodnutia a opatrenia v sociálnych veciach,

g/ rozhodnutia orgánov verejnej správy a opatrenia orgánov verejnej správy o nepriznaní alebo odňatí odbornej spôsobilosti fyzickej osobe a právnickej osobe, ak neznamenajú právnu prekážku výkonu povolania alebo zamestnania,

h/ rozhodnutia, opatrenia, rozkazy, nariadenia, príkazy a pokyny, personálne rozkazy a disciplinárne rozkazy orgánov verejnej správy, ktorých preskúmanie vylučuje osobitný predpis.

Na konanie a rozhodovanie v správnom súdnictve sú vecne príslušné krajské súdy, ak SSP neustanovuje inak.

Ak tento zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie:

a/ ktorému správnemu súdu je určené,

b/ kto ho robí,

c/ ktorej veci sa týka,

d/ čo sa ním sleduje a

e/ podpis.

Žalobcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník administratívneho konania bola rozhodnutím Obce Svrčinovec ukrátená na svojich právach alebo chránených záujmoch.

Účastníkmi konania sú žalobca, žalovaný a ďalší účastníci, ak tento zákon neustanovuje inak.

Žalovaným je orgán verejnej správy určený týmto zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak.

Ďalšími účastníkmi sú tí:

a/ ktorí boli účastníkmi administratívneho konania,

b/ na ktorých sa pre nerozlučné spoločenstvo práv a povinností so žalobcom alebo účastníkmi administratívneho konania musí tiež vzťahovať rozhodnutie správneho súdu,

c/ ktorých za účastníkov označuje zákon.

Žalobca musí byť v konaní pred správnym súdom zastúpený advokátom; to neplatí, ak má žalobca, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na správnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. Povinnosť zastúpenia sa vzťahuje aj na spísanie žaloby. Splnomocnenie udelené advokátovi nemožno obmedziť.

Fyzická osoba alebo právnická osoba musí správnu žalobu podať v lehote dvoch mesiacov od oznámenia rozhodnutia orgánu verejnej správy alebo opatrenia orgánu verejnej správy, proti ktorému smeruje, ak SSP alebo osobitný predpis neustanovuje inak.

 

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať /informácie podľa § 5 ods. 1 písm. d/ Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov/.

Obec Svrčinovec - Obecný úrad vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania /ďalej spoločne ako "podania"/ vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu veci pri zachovaní zásady hospodárstnosti a primeranej rýchlosti.

O podaniach rozhodujú príslušné orgány obce /obecné zastupiteľstvo, starosta a ďalšie/ podľa daných kompetencií v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi /Štatút obce, Zásady hospodárenia s majetkom, Organizačné a rokovacie poriadky a ďalšími/.

Pri vybavovaní podaní sa postupuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktoré upravujú najmä postup a lehoty vybavovania toho ktorého podania. V prípade, že osobitné právne predpisy neupravujú postup a lehoty na vybavenie daného podania, Obec Svrčinovec vybavuje podanie v súlade so základnými pravidlami správneho konania /§ 3 Zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov/, pričom sa primerane použijú ustanovenia zákona o správnom konaní.


Pravidlá a postup vybavovania:

1. O vybavovaní každého podania sa vedie samostatný administratívny spis.

2. Maximálna lehota na vybavenie je stanovená v osobitných predpisoch. V prípade, že osobitné právne predpisy neurčujú lehotu na vybavenie, obec vybaví podanie v lehote 30 dní, v zložitých prípadoch v lehote 60 dní odo dňa doručenia podania.

3. O výsledku vybavenia je osoba, ktorá žiadosť, návrh, podnet podala, upovedomená v zákonom určenej lehote.

 

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe /informácie podľa § 5, ods. 1 písm. e/ Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov/.

Prehľad predpisov, podľa ktorých Obec Svrčinovec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci:

- Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Z.z. v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

- Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok

- Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok

- Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Nariadenie vlády č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú katalógy prcovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 84/1990 Z.z. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 96/1991 Z.z. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctveä

- Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 135/1961 Z.z. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene Zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení Zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 593/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 105/1990 Z.z. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

- Všeobecne záväzné nariadenia Obce Svrčinovec

 

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií /informácie podľa § 5 ods. 1 písm. f/ Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupne k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení neskorších predpisov.

Obec Svrčinovec v súlade s § 21 Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /zákon o slobode informácií/ a Vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií stanovuje nasledovné úhrady za sprístupnenie informácie:

- internet /web stránka/ - bezodplatne

- vyhotovenie fotokópie formátu A4 jednostranne - € 0,10

- vyhotovenie fotokópie formátu A4 obojstranne - € 0,15

- vyhotovenie fotokópie formátu A3 jednostranne - € 0,15

- vyhotovenie fotokópie formátu A3 obojstranne - € 0,25

- poštové a telekomunikačné poplatky sa budú riadiť príslušnámi platnymi cenníkmi

Celková úhrada nákladov sa určí ako súčet uvedených vynaložených nákladov.

Žiadateľ môže uhradiť náklady sprístupnené informácie takto:

a/ poštovou poukážkou

b/ bezhotovostným prevodom na účet OÚ v banke

c/ v hotovosti do pokladne OÚ

Obecný úrad môže zaplatenie úhrady odpustiť.

Úrad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

350 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Svrčinovec - 9

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30
1
31
1
1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
1
27 28 29 30

Anketa

Rozhlasové relácie

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Natur-pack - Chránime životné prostredie

Banner Natur-Pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:130
TÝŽDEŇ:3383
CELKOM:1483280

Môžete mať záujem