Menu
Obec Svrčinovec
obecSvrčinovec

Z diára obce

Rok 2017

JANUÁR 2017

- obec obdržala odpoveď predsedu samosprávneho kraja na žiadosť o pomoc a podporu vo veci preložky medzištátneho vedenia 2x400 kV v našom katastri a píše sa vňom, že náš lisť berú ako podnet na riešenie zmeny predpokladov v území a budú sa ním zaoberať v procese obstarávania územného plánu v regióne

- pracovné stretnutie s predstaviteľmi firmy JOKO ohľadom problematiky zberu a zneškodňovania odpadov v našej obci

- pracovné rokovanie z dôvodu riešenia organizácie taktického cvičenia pred spustením tunelov Poľana a Svrčinovec do plnej prevádzky

- účasť na slávnostnom poklopaní skladného kameňa stavby diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

- návšteva hydrológa Ing. Michala Kravčíka, CSc. v našej obci

- stretnutie s občanmi v Kultúrnom dome vo Svrčinovci

- výrobný výbor - úpravy na I/12 stupeň PD: koncept DRS

 

FEBRUÁR 2017

- stretnutie s predstaviteľmi NDS, a.s. stredisko správy a údržby v Čadci Ing. Goňom a Ing. Skotnickým

- pojednávanie OS

- pracovné stretnutie s firmou Pro Invest /vyvlastňovanie pozemkov - rozšírenie železničného koridoru na Bohumínskej trati/

 

MAREC 2017

- pracovné stretnutie - riešenie nového cintorína, návrh obecného parku

- pracovné stretnutie s Amberg Engineering - vypracovanie dokumentácie zhotoviteľa pre stavbu D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec - predstavenie technického návrhu objektov, u ktorých sa predpokladá správcovstvom Obcou Svrčinovec

- návšteva našej obce starostom družobnej Obce Mosty U Jablunkova

- stretnutie s pracovníkmi Kysuckého múzea

- účasť na zasadnutí sekcií sociálnych vecí pri ZMOS

- vizitácia biskupa v našej obci, návšteva na obecnom úrade

- stretnutie mikroregiónu s predstaviteľmi NDS, a.s., Povodia Váhu, zhotoviteľa D3 ohľadom zrážkovej vody z telesa diaľnice

- stretnutie starostov obcí v blízkosti Trojmedzia s europoslankyňou Kateřinou Konečnou na pôde Tritie v Cieszyne

- stretnutie s hovorcom 5. pluku špeciálneho určenia - prejednanie žiadosti o prevzatie záštity a podpory na pripravované podujatie

- účasť na celodolinovom Dni učiteľov spojené s ocenením učiteľov

- príprava podkladov na vysporiadanie pozemku, kde žiadame vybudovať spoločnosťou NDS, a.s. chodník od autobusovej zástavky U Libuše smerom do dediny

- školenie BOZP

 

APRÍL 2017

- jednanie ohľadom pasportizácie ciest obchvatu Čadca, Bukov - Svrčinovec

- stretnutie s terénnymi sociálnymi pracovníčkami na pôde obce

- účasť na prerušení dopravy na ceste I/11 a podpora starostov a primátorov za dostavbu Diaľnice D3 Žilina - KNM - Oščadnica

- účasť na Valnom zhromaždení Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec

- jednanie so ŽSR vzhľadom na znečistenie spoločných pozemkov

- spoločné stretnutie so SSE kvôli poklesu energie v časti Svrčinovec - Závršie a vybudovaniu novej trafostanice v danej lokalite

 

MÁJ 2017

- stretnutie združenia Strabag - Hochtief - Poor CZ /prejednanie technického riešenia objektov SO 123-00, SO 142-00/

- účasť na podujatí Královna ocel

- taktické cvičenie v tuneloch Poľana, Svrčinovec

- Deň matiek

- stretnutie s NDS ohľadom rýchlostnej komunikácie R5

- stretnutie MsÚ Čadca - výruby

- súdne pojednávanie

- stretnutie s riaditeľom SSC

- dohľad prokurátora nad plnením VZN

- stretnutie s jubilantami

- kolaudácia D3 Svrčinovec - Skalité

- účasť na sekcii sociálnych vecí

 

JÚN 2017

- prerokovanie návrhu na usporiadanie cestnej siete, vlastníctva objektov pri výstavbe Diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

- Valné zhromaždenie SEVAKu

- stretnutie so ZVLaPP Svrčinovec

- stretnutie s prenajímateľom mliekárne

- stretnutie s NDS ohľadom používania prístupových ciest k výstavbe diaľnice

- stretnutie s firmou Amberg - pripomienky k prekládkam verejného osvetlenia v častu U Blažkov

- futbalový turnaj o pohár starostky obce

- MsÚ Čadca - stretnutie o financovaní elokovaných pracovísk ZUŠ

- preberacie konanie - preložka poľnej cesty

- akcia "Prieskumnícky chodník"

- prejednanie zápisu s prokurátorom

- obecné zastupiteľstvo

 

 


 

Rok 2016


JANUÁR 2016

- stretnutie starostov mikroregiónu Triangel, týkajúce sa možnosti podania spoločného projektu za predchádzanie bioodpadu

- Mestský úrad Čadca - stretnutie zástupcov mesta a starostov skalitskej doliny o vysporiadaní majetku, ktorý bol zakúpený cez projekt "Separovaný zber v meste Čadca a obciach Svrčinovec, Čierne, Skalité". Prostredníctvom tohto projektu boli pre obec Svrčinovec zakúpené VOKy, zberné nádoby a vrecia v čiastke € 6 285,64. Mesto Čadca žiadalo po obciach uhradiť zostatkovú hodnotu za nádoby. Jednalo sa o čiastku € 2 827,-- a problém sa ťahal od roku 2012. Na spoločnom stretnutí sa dohodlo, že obce zostatkovú hodnotu platiť nebudú, o čom aj spísali zápisnicu.

- jednanie na pôde obecného úradu so zástupcom firmy PRO INVEST, s.r.o., ktorý je splnomocnený riešiť majetkoprávne vysporiadanie stavby "Modernizácia železnice v k.ú. Svrčinovec"

- stretnutie s občanmi obce, ktorým ďakujem za účasť a podnety

 

FEBRUÁR 2016

- účasť na zasadnutí Sekcie sociálnych vecí a marginalizovaných skupín Rady ZMOS v Bratislave, kde som bola nominovaná a som členkou. Témami bola prezentácia nástroja protidrogovej prevencie, prerokovanie aktuálneho stavu a problémov vyhlasovania výziev na zapojenie sa do projektov v sociálnej oblasti, prezentácia vecného zámeru návrhu novely Zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, oblasť sociálnych služieb, riešenie problematiky sociálne odkázaných obyvateľov v oblasti minimálneho zabezpečenia, návrh nových kritérií súťaže Oskar bez bariér, harmonogram a plán práce na rok 2016 a iné.

- stretnutie s vlastníkom bývalej mliekarne, zástupcom Sevaku a občanmi ohľadom havarijnej situácie dodávky pitnej vody

- riešenie havarijného stavu kanalizačnej prípojky v základnej škole, ktorá je napojená taktiež na objekt bývalej mliekarne. Obec v minulosti zaplatila € 12 500,-- za pripojenie na kanalizáciu. Neexistuje žiadny súpis prác, ktorý by preukazoval za čo bolo zaplatené a taktiež nie je zriadené vecné bremeno na LV nového vlastníka o tom, že ZŠ je pripojená na ich kanalizáciu.

- na základe Rozhodnutia Okresného úradu Čadca - odbor ŽP strategický dokument Územný plán obce Svrčinovec podlieha povinnému hodnoteniu podľa Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. Je potrebné vypracovať správu o hodnotení strategického dokumentu, v ktorej budú zohľadnené všetky pripomienky. Pripomienky vzniesli: 1. Lesné pozemkové spoločenstvo Svrčinovec, Svrčinovec AB 200, 2. Združenie poľovníckych spoločností Čierne - Svrčinovec, Svrčinovec č. 778, 3. Poľovnícka spoločnosť Kolibiská, Svrčinovec č. 778, 4. Občianske združenie Rieka, Združenie na ochranu vodných tokov, Čadca 2307, 5. Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia v Čadci - Horná ul. 11085, 6. Ing. Peter Beleš, PhD., RNDr. František Beleš, Terézia Belešová, Ing. Karol Hausman, Bc. Janka Hausmanová, Bc. Marek Hausman - všetci v zastúpení Ing. Peter Beleš, PhD. Svrčinovec č. 778, 7. Jozef Kondek - JOKO a syn, Čadca - Pribinova 16. Vzhľadom na rozsah pripomienok sa bude suma, ktorú obec zaplatí za vypracovanie správy pohybovať vo výške cca € 20 000,--. Požiadavky sú na posúdenie vplyvu elektromagnetického žiarenia zo súčasných zdrojov povrchového vedenia v k.ú. Svrčinovec na zdravie obyvateľov žijúcich v blízkosti elektrovodu a hlavne na merania hluku, vibrácií, prašnosti spôsobované intenzívnou cestnou a železničnou dopravou, ktoré však už boli vykonané kvôli stavbe D3, R5 a koridoru ŽSR. Majú byť vykonané opätovne, len s tým rozdielom, že ich zaplatia všetci obyvatelia Svrčinovca.

- účasť na stretnutí bývalých zamestnancov Třineckých železiarni s vedením spoločnosti v KD Čadca. Pozvaných za našu obec bolo 17 bývalých zamestnancov.

- podpis zmluvy s MV SR, ktoré nám daruje osobný automobil Fiat Scudo, ktoré bude slúžiť na rozvoz obedov seniorom

 

MAREC 2016

- podpis zmluvy s ENVI-PAK. Pre našu obec bola pri rozhodovaní dôležitá garancia úhrady nákladov na triedený zber v plnej výške, odborné skúsenosti s fungovaním triedeného zberu a vzdelávaním obyvateľov na úrovní obcí.

- účasť na výsune mosta, ktorý prepája údolie Šľahorovho potoka, medzištátnej cesty a medzinárodnej železnice do Českej republiky. Je dominantným objektom mimoúrovňovej križovatky Svrčinovec, pretože ako jediný na tomto úseku diaľnice D3 sa stavia v plnom profile. Teda samostatne ľavý a pravý most. Celková dĺžka konštrukcie je 862 m.

- pracovné stretnutie starostov na ÚPSVaR Čadca so zamestnávateľmi

- zasadnutie ZMOK - stretnutie starostov a primátorov Kysúc v Krásne nad Kysucou

- účasť na schôdzi DHZ Svrčinovec za účasti okresných funkcionárov a veliteľov DHZ okolitých obcí

 

APRÍL 2016

- účasť na Valnej hromade Lesného pozemkového spoločenstva Svrčinovec

- stretnutie s nájomníkmi bytového domu PZ - riešenie parkovacích miest

- 22.04. celoobecný Deň Zeme spojený s guľášom pre všetkých zúčastnených /popravde som troška sklamaná z nezáujmu a malej účasti obyvateľov na čistení našej dediny. Cieľom bolo troška poupratovať okolie svojich príbytkov a potom sa porozprávať pri guľáši a pivku. Verím, že budúci rok to dáme :) /

- účasť na slávnosti pri pamätníku padlých ruských vojakov v Skalitom

 

MÁJ 2016

- stretnutie s predsedom PD Čierne ohľadom možnosti prenájmu pozemkov na Zberný dvor pre obec /stále v riešení/

- živé vysielanie v Rádiu Regina, kde témou boli problémy spojené so zmenou miesta výkonu praktickej lekárky našej obce a tiež odchod zubného lekára do starobného dôchodku. Medzičasom sa nám podarilo nájsť lekárku z Ukrajiny, ktorá začne ordinovať v našej obci od septembra. Taktiež sa nám ozvala mladá, zubná lekárka, ktorá má záujem poskytovať zdravotnú starostlivosť v oblasti stomatológie pre našich občanov. Verím, že mesiac september bude pre nás priaznivý a všetko zdarne dotiahneme.

- účasť na stretnutí pri príležitosti návštevy veľvyslancov Poľskej republiky v SR a Slovenskej republiky v Poľsku na výstavbe diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité

 

JÚN 2016

- 01.06. sa konal v našej obci Deň detí mikroregiónu Triangel. Zúčastnili sa všetky školy v našej doline, starostovia, tiež Stredná odborná škola Jablunkov, ktorá našich drobcov sponzorsky občerstvila. Finančne prispeli tak, ako každoročne a svojou návštevou nás poctili aj z vedenia Třineckých železiarní. Vďaka patrí p. učiteľke Mgr. Janke Kobělušovej, ktorá napísala projekt cez nadáciu KIA a bola úspešná. Všetky naše deti zo základnej školy preto dostali darček ku Dňu detí.

- účasť na Valnej hromade SEVAKu

- prerokovanie Konceptu Územného plánu obce v priestoroch obecného úradu s organizáciami a verejnosťou

- slávnosť 95. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru vo Svrčinovec /najstarší v Skalitskej doline/

- osadový turnaj o pohár starostky obce. Po slávnostnom vyhlásení víťaza sme spoločne v altánkoch diskutovali o tom, ako začať odznova s futbalom v našej obci. Svrčinovský futbal chceme vrátiť tam, kam patrí. Netreba sa však unáhliť, v prvom rade musíme a chceme športovcom pripraviť dôstojné podmienky, aby mohli tento šport plnohodnotne vykonávať.

Okrem týchto aktivít sme spoločne s právnikom obce intenzívne pracovali na zvrátení exekúcie ohľadom predaja budovy bývalej colnice. Novozámocký súd vydal poverenie bratislavskému exekútorovi a tento zablokoval obecné účty na čiastku € 291 000,--. Našťastie 17 stranové odôvodnenie Námietok voči exekúcií prezatiaľ presvedčilo exekútora a ten účty odblokoval.

V jarných mesiacoch obec započala prestavbu nebytových priestorov pre praktickú lekárku, ktoré boli v havarijnom stave, tiež opravu kanalizácie v budove TJ Beskyd. Obecný podnik Svrčinovec postupne vyspravuje vreckovým asfaltom miestne komunikácie. Prostredníctvom aktivačných pracovníkov zveľaďujeme a skrášľujeme našu obec tým, že vykášame priekopy, čistíme rigoly, zbierame odpadky v obci, ktorých je veru neúrekom. Je mi naozaj smutno, keď vidím, že dvorčeky sú krásne vykosené, ale ostrihaný živý plot, či tuja skončí pohodená pri brehu rieky Čerňanky. Týmto chcem poprosiť občanov o trpezlivosť a apelujem, aby sa o spoločný a obecný majetok starali a zveľaďovali ho tak, ako o svoj. Som presvedčená a verím, že aj naša dedinka raz bude čistá a zelená.

 

JÚL 2016

- kontrola využitia financií za výrub drevín z Inšpekcie životného prostredia - súčinnosť

- jednania súvisiace so stavebným povolením výstavbou Diaľnice D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec

- Reming Consult, a.s. - vyvlastňovacie konanie - rozšírenie koridoru železničnej trate Čadca - Bohumín

- jednanie s firmou JOKO ohľadom navážky zeminy v k.ú. Svrčinovec

 

AUGUST 2016

- návšteva peších pútnikov Trnavskej diecézy putujúcich do Czenstochowej - spoločný obec

- dopočutie na KR PZ v Žiline

- Panthers cup - charitatívny turnaj

- stretnutie predstaviteľov Mikroregiónu Triangel - komplikovaná doprava na ceste I/11

- účasť na omši na Trojmedzi

- zasadnutie sekcie sociálnych vecí v Spišských Tomášovciach

- SSC - jednanie ohľadom úpravy cesty I/12

 

SEPTEMBER 2016

- stretnutie s riaditeľom múzea MVDr. Milošom Jesenským, PhD.

- jednanie s Ing. Plechovou - záujem obce odkúpiť pozemky pri rybníkoch

- stretnutie prestaviteľov Mikroregiónu Triangel - kolaps dopravy na úseku cesty I/11 - smer Čadca

- kontrolný deň ministra dopravy na stavenisku D3 Svrčinovec - Skalité

- stretnutie s firmou ponúkajúcou rozšírenie a rekonštruckei VO

 

OKTÓBER 2016

- uvítanie detí do života

- pracovné stretnutie Združenie D3, SSC a Dopravoprojekt - usporiadanie cestnej siete po vybudovaní D3 Svrčinovec - Skalité

- montáž zábradlia v centre obce a na Závrší od Združenia D3 - prevzatie diela v hodnote € 4 082,68

- IVECO - prehliadka, doplnenie materiálu protipovodňového vozíka

- stretnutie starostov Mikroregiónu Triangel s primátorom Mesta Čadca - podpis listu premiérovi a ministrovi dopravy

- jednanie SAD - nový grafikon - podpis návrhu riešenia pripomienok

 

NOVEMBER 2016

- návšteva Třineckých železiarní spolu s riaditeľmi ZŠ mikroregiónu Triangel - predstavenie technológií firmy

- NDS, a.s. - stretnutie ohľadom taktického cvičenia pred spustením tunelov Poľana a Svrčinovec

- Mestský úrad Čadca - pracovné stretnutie s ministrom dopravy

- stretnutie s občanmi obce, ktorí prišli o svoje pozemky v časti "pri rybníku"

- pracovné stretnutie s riaditeľom Prima banky Slovensko, a.s. - stav pohľadávok

- stretnutie s predsedom Poľnohospodárskeho družstva Čierne

- zasadnutie finančnej komisie - príprava rozpočtu obce na rok 2017

- zasadnutie obecnej rady - príprava rozpočtu obce na rok 2017

 

Úrad

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Rozhlasové relácie

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Natur-pack - Chránime životné prostredie

Banner Natur-Pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:7
DNES:543
TÝŽDEŇ:1903
CELKOM:1501860

Môžete mať záujem