Menu
Obec Svrčinovec
obecSvrčinovec

Hlavný kontrolór obce

Hlavným kontrolórom Obce Svrčinovec je od 01.06.2021 JUDr. Erika Sandanusová, bytom Žilina - Karpatská 8402/9A, ktorá bola zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 05.05.2021 v zmysle § 18a/ Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na volebné obdobie 6 rokov, a to od 01.06.2021 - do 31.05.2027 s pracovným úväzkom 0,2. 

Od 01.01.2022 jej poslanci Uznesením č. 110/2021 z 15.12.2021 schválili zvýšenie úväzku na 0,3.

 

- hlavný kontrolór obce /ďalej len "HKO"/ je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti. 

- funkcia HKO nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, príp. v inom kontrolnom orgáne obce

- HKO nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov

- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štutu, príp. vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce, jeho zmien a záverečného účtu 

- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

- hospodárenie s finančnými prostriedkami nielen na obci, ale aj vo všetkých rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou. Kontrole podliehajú aj právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku. 

- kontrole podliehajú aj osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci

- kontrola vybavovania šťažností a petícií

- plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce

- dodržiavanie VZN obce a ostatných interných predpisov obce

Preveruje:

- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom 

- výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov prekladá obecnému zastupiteľstvu

Predkladá obecnému zastupiteľstvu:

- raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pre rokovaním zverejnený spôsobom v obci obvyklým

- správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí

- najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka

HKO sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s poradným hlasom. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadeným obecným zastupiteľstvom. 

HKO je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

 

Hlavní kontrolóri Obce Svrčinovec:

  • Dušan Kubalík
  • Anna Jurištová
  • Ivana Martausová /1997 - 2015/
  • PhDr. Jana Romanová /2015 - 2021/
  • JUDr. Erika Sandanusová /2021 - doteraz/

 

ROK 2020

Správa o kontrolnej činnosti

Správa HKO o kontrolnej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 425,76 kB
Stiahnuté: 165×
Vložené: 28. 10. 2020

Správa o plnení uznesení

správa o plnenií uznesení z predchadzjucích OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,13 kB
Stiahnuté: 96×
Vložené: 2. 12. 2020

Návrh plánu kontrol HKO na I. polrok 2021

Návrh planu kontrol na I pol rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 392,23 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 2. 12. 2020

Odborné stanovisko HKO k viacročnému rozpočtu obce 2021 - 2023

Odborné stanovisko k viaročnému rozpočtu 2019 - 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 421,47 kB
Stiahnuté: 117×
Vložené: 2. 12. 2020

ROK 2021

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020

Správa o kontrolnej činnosti HKO za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,54 kB
Stiahnuté: 111×
Vložené: 15. 2. 2021

Správa o plnení uznesení za rok 2020

Správa o plnení uznesení za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 312,83 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 15. 2. 2021

Odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2020

odborne-stanovisko k záverečnému účtu 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 429,07 kB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 10. 5. 2021

Správa o kontrolnej činnosti

Správa o kontrolnej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 476,86 kB
Stiahnuté: 92×
Vložené: 28. 4. 2021

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,85 kB
Stiahnuté: 111×
Vložené: 28. 4. 2021

Plán kontrol HKO na II. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,19 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 9. 8. 2021

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uzenesení zo dňa 05.05.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 295,5 kB
Stiahnuté: 90×
Vložené: 9. 8. 2021

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 327,3 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 30. 9. 2021

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení zo dňa 29.09.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,41 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 10. 11. 2021

Správa o plnení uznesení

Správa HKO o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,12 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 18. 2. 2022

Plán kontrol HKO na I. polrok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok roku 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 364,02 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 20. 12. 2021

Odborné stanovisko HKO k viacročnému rozpočtu obce 2022 - 2024

Stanovisko HKO k rozpočtu 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,17 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 20. 12. 2021

ROK 2022

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,5 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 18. 2. 2022

Doplnenie plánu kontrol na I. polrok 2022

Doplnenie plánu kontrol na I. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 388,5 kB
Stiahnuté: 71×
Vložené: 18. 5. 2022

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení zo dňa 15.12.2021 a zo dňa 27.01.2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 437,46 kB
Stiahnuté: 71×
Vložené: 18. 5. 2022

Odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2021

Stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 800,66 kB
Stiahnuté: 75×
Vložené: 18. 5. 2022
Zobrazené 61-80 z 93

Samospráva

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Rozhlasové relácie

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Natur-pack - Chránime životné prostredie

Banner Natur-Pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:572
TÝŽDEŇ:1932
CELKOM:1501889

Môžete mať záujem