Menu
Obec Svrčinovec
obecSvrčinovec

Hlavný kontrolór obce

Hlavným kontrolórom Obce Svrčinovec je od 01.06.2021 JUDr. Erika Sandanusová, bytom Žilina - Karpatská 8402/9A, ktorá bola zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 05.05.2021 v zmysle § 18a/ Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na volebné obdobie 6 rokov, a to od 01.06.2021 - do 31.05.2027 s pracovným úväzkom 0,2. 

Od 01.01.2022 jej poslanci Uznesením č. 110/2021 z 15.12.2021 schválili zvýšenie úväzku na 0,3.

 

- hlavný kontrolór obce /ďalej len "HKO"/ je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti. 

- funkcia HKO nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, príp. v inom kontrolnom orgáne obce

- HKO nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov

- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štutu, príp. vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce, jeho zmien a záverečného účtu 

- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

- hospodárenie s finančnými prostriedkami nielen na obci, ale aj vo všetkých rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou. Kontrole podliehajú aj právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku. 

- kontrole podliehajú aj osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci

- kontrola vybavovania šťažností a petícií

- plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce

- dodržiavanie VZN obce a ostatných interných predpisov obce

Preveruje:

- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom 

- výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov prekladá obecnému zastupiteľstvu

Predkladá obecnému zastupiteľstvu:

- raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pre rokovaním zverejnený spôsobom v obci obvyklým

- správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí

- najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka

HKO sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s poradným hlasom. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadeným obecným zastupiteľstvom. 

HKO je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

 

Hlavní kontrolóri Obce Svrčinovec:

  • Dušan Kubalík
  • Anna Jurištová
  • Ivana Martausová /1997 - 2015/
  • PhDr. Jana Romanová /2015 - 2021/
  • JUDr. Erika Sandanusová /2021 - doteraz/

 

ROK 2019

Správa o plnení uznesení

Správa o plnenií uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,6 kB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 18. 6. 2019

Správa o plnení uznesení

Správa HKO o plnení uznesení 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,39 kB
Stiahnuté: 116×
Vložené: 10. 12. 2019

Správa o plnení uznesení

Správa o plnenií uznesení 2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,49 kB
Stiahnuté: 104×
Vložené: 10. 12. 2019

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,67 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 10. 12. 2019

Odborné stanovisko HKO k viacročnému rozpočtu obce na 2020 -2022

Stanovisko HKO k viaročnému rozpočtu 2020 - 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 490,13 kB
Stiahnuté: 134×
Vložené: 10. 12. 2019

Návrh plánu kontrol HKO na I. polrok 2020

Návrh planu kontrol HKO na I. pol rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,2 kB
Stiahnuté: 138×
Vložené: 10. 12. 2019

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle Zákona č. 307/2014 Z.z.

Zásady podnetov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,89 kB
Stiahnuté: 167×
Vložené: 12. 12. 2019

Správa o plnení uznesení

Správa HKO o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,39 kB
Stiahnuté: 128×
Vložené: 9. 9. 2020

Správa o kontrolnej činnosti

Správa HKO o kontrolnej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 419,13 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 9. 9. 2020

ROK 2020

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

Správa HKO o kontrolnej činnosti za 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,58 kB
Stiahnuté: 188×
Vložené: 27. 2. 2020

Správa o plnení uznesení za rok 2019

Správa HKO o plnení uznesení za 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 310,79 kB
Stiahnuté: 114×
Vložené: 27. 2. 2020

Odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2019

Stanovisko HKO k záverenému účtu 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 431 kB
Stiahnuté: 121×
Vložené: 15. 4. 2020

Správa o plnení uznesení

Správa HKO o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,97 kB
Stiahnuté: 115×
Vložené: 15. 4. 2020

Správa o kontrolnej činnosti

Správa HKO o kontrolnej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,18 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 15. 4. 2020

Správa o plnení uznesení

správa o plnenií uznesení z predchadzjucích OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 301,86 kB
Stiahnuté: 118×
Vložené: 15. 6. 2020

Správa o kontrolnej činnosti

Správa o kontrolnej činnosti .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 628,4 kB
Stiahnuté: 149×
Vložené: 15. 6. 2020

Návrh plánu kontrol HKO na II. polrok 2020

Návrh planu kontrol na II pol rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 394,51 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 15. 6. 2020

Správa o plnení uznesení

Správa HKO o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,63 kB
Stiahnuté: 142×
Vložené: 9. 9. 2020

Správa o kontrolnej činnosti

Správa HKO o kontrolnej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,92 kB
Stiahnuté: 115×
Vložené: 9. 9. 2020

Správa o plnení uznesení

Správa HKO o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,13 kB
Stiahnuté: 135×
Vložené: 28. 10. 2020
Zobrazené 41-60 z 93

Samospráva

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30
1
31
1
1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
1
27 28 29 30

Anketa

web stránka (14%)
facebook (12%)
spravodaj (12%)
úradná tabuľa (12%)
aplikácia "sms" (13%)
rozhlas (11%)
zasadnutia zastupiteľstva (11%)
nemám dosť informácií o dianí v našej obci (15%)
Už ste hlasoval(a).

Rozhlasové relácie

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Natur-pack - Chránime životné prostredie

Banner Natur-Pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:587
TÝŽDEŇ:2014
CELKOM:1485583

Môžete mať záujem