Menu
Obec Svrčinovec
obecSvrčinovec

Hlavný kontrolór obce

Hlavným kontrolórom Obce Svrčinovec je od 01.06.2021 JUDr. Erika Sandanusová, bytom Žilina - Karpatská 8402/9A, ktorá bola zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 05.05.2021 v zmysle § 18a/ Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, na volebné obdobie 6 rokov, a to od 01.06.2021 - do 31.05.2027 s pracovným úväzkom 0,2. 

Od 01.01.2022 jej poslanci Uznesením č. 110/2021 z 15.12.2021 schválili zvýšenie úväzku na 0,3.

 

- hlavný kontrolór obce /ďalej len "HKO"/ je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému podáva správu o svojej činnosti. 

- funkcia HKO nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, príp. v inom kontrolnom orgáne obce

- HKO nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov

- vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štutu, príp. vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

- príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu obce, jeho zmien a záverečného účtu 

- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

- hospodárenie s finančnými prostriedkami nielen na obci, ale aj vo všetkých rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou. Kontrole podliehajú aj právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku. 

- kontrole podliehajú aj osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci

- kontrola vybavovania šťažností a petícií

- plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce

- dodržiavanie VZN obce a ostatných interných predpisov obce

Preveruje:

- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

- k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom 

- výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov prekladá obecnému zastupiteľstvu

Predkladá obecnému zastupiteľstvu:

- raz za 6 mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pre rokovaním zverejnený spôsobom v obci obvyklým

- správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí

- najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka

HKO sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s poradným hlasom. Môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadeným obecným zastupiteľstvom. 

HKO je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.

 

Hlavní kontrolóri Obce Svrčinovec:

  • Dušan Kubalík
  • Anna Jurištová
  • Ivana Martausová /1997 - 2015/
  • PhDr. Jana Romanová /2015 - 2021/
  • JUDr. Erika Sandanusová /2021 - doteraz/

 

ROK 2017

Sprava_o_plneni_uzneseni.pdf

sprava_o_plneni_uzneseni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 311,63 kB
Stiahnuté: 259×
Vložené: 31. 5. 2017

Správa o plnení uznesení

správa o plnenií uznesení z predchadzjuceho oz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 414,77 kB
Stiahnuté: 448×
Vložené: 15. 6. 2017

Správa o plnení uznesení

Správa HKO o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 620,45 kB
Stiahnuté: 238×
Vložené: 11. 8. 2017

Správa o plnení uznesení

sprava o plneni uzneseni1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 581,19 kB
Stiahnuté: 368×
Vložené: 11. 12. 2017

Správa o plnení uznesení

správa o plneni uzneseni2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 405,71 kB
Stiahnuté: 344×
Vložené: 11. 12. 2017

Stanovisko HKO k rozpočtu obce na roky 2018 - 2020

Odborné stanovisko k viaročnému rozpočtu 2018 - 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 491,33 kB
Stiahnuté: 345×
Vložené: 11. 12. 2017

Návrh plánu kontrol HKO na I. polrok 2018

Návrh planu kontrol HKO na I pol rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,65 kB
Stiahnuté: 297×
Vložené: 1. 3. 2018

ROK 2018

Správa o plnení uznesení

Správa o plneniní uznesení z predchadzjucích OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 406,71 kB
Stiahnuté: 254×
Vložené: 1. 3. 2018

Návrh plánu kontrol HKO na II. polrok 2018

Návrh planu kontrol na II. polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 391,54 kB
Stiahnuté: 311×
Vložené: 1. 3. 2018

Odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2017

Odborne stanovisko HKO k zaverecnemu uctu obce 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 435,2 kB
Stiahnuté: 491×
Vložené: 1. 3. 2018

Správa o plnení uznesení

Správa HKO o plnenií uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 491,74 kB
Stiahnuté: 234×
Vložené: 28. 6. 2018

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,61 kB
Stiahnuté: 167×
Vložené: 11. 10. 2018

Návrh plánu kontrol HKO na I. polrok 2019

Návrh planu kontrol HKO na I. pol rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,99 kB
Stiahnuté: 197×
Vložené: 11. 10. 2018

Odborné stanovisko HKO k viacročnému rozpočtu obce na 2019 -2021

Odborné stanovisko HKO k viaročnému rozpočtu 2019 - 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 490,82 kB
Stiahnuté: 296×
Vložené: 11. 10. 2018

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,17 kB
Stiahnuté: 178×
Vložené: 16. 10. 2018

ROK 2019

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018

Správa kontrolnej činnosti za rok 2018.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 84,5 kB
Stiahnuté: 173×
Vložené: 20. 2. 2019

Správa o plnení uznesení za rok 2018

Správa o plnení uznesení za rok 2018.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 72 kB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 20. 2. 2019

Odborné stanovisko HKO k záverečnému účtu obce za rok 2018

Odborne stanovisko k zaverecnemu uctu za 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 430,61 kB
Stiahnuté: 167×
Vložené: 10. 4. 2019

Správa o plnení uznesení

Správa o plnení uznesení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,82 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 10. 4. 2019

Návrh plánu kontrol HKO na II. polrok 2019

Návrh planu kontrol na II pol rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 394,4 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 18. 6. 2019
Zobrazené 21-40 z 93

Samospráva

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Anketa

web stránka (14%)
facebook (12%)
spravodaj (12%)
úradná tabuľa (12%)
aplikácia "sms" (13%)
rozhlas (11%)
zasadnutia zastupiteľstva (12%)
nemám dosť informácií o dianí v našej obci (14%)
Už ste hlasoval(a).

Rozhlasové relácie

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Natur-pack - Chránime životné prostredie

Banner Natur-Pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:430
TÝŽDEŇ:1066
CELKOM:1471185

Môžete mať záujem