Menu
Obec Svrčinovec
obecSvrčinovec

Sviatosť krstu

Krst - je prvou sviatosťou, bránou, ktorá nám otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krst je sviatosťou znovuzrodenia z vody a Ducha Svätého.


Sviatosť zmierenia

Celá účinnosť pokánia je v tom, že nám navracia Božiu milosť a spája nás s Bohom v dokonalom priateľstve.


Sviatosť manželstva

Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to kánonické právo nezakazuje. Sviatosť manželstva si snúbenci udeľujú navzájom tým, že pred Cirkvou (ktorú zastupuje diakon alebo kňaz) vyjadria svoj súhlas.


Sviatosť kňazstva

Posvätný stav (kňazstvo) má tri stupne:


Sviatosť pomazania chorých

Pán Ježiš Kristus, lekár našich duší i našich tiel, ktorý ochrnutému odpustil hriechy a vrátil telesné zdravie, chcel, aby jeho Cirkev mocou Ducha Svätého pokračovala v jeho diele uzdravovania a spásy, a to aj voči svojim vlastným členom.

Sviatosť birmovania

1. Čo je to náboženstvo?

Je to životný vzťah človeka k Bohu.


2. Akého si vierovyznania?

Som kresťan – katolík, lebo som pokrstený v katolíckej Cirkvi a vyznávam rímskokatolícku vieru.


3. Čo je viera v Boha?

Viera je prijatie toho, čo nám Boh zjavuje, hoci to celkom nemusíme chápať, pretože Božie pravdy často presahujú ľudský rozum. Viera je Boží dar.


4. Odkiaľ vieme, čo máme veriť?

Zo Svätého písma (Biblie) a z ústneho podania (Tradície). Tradícia je učenie Pána Ježiša, ktoré nebolo napísané v knihách, ale sa prenášalo ústne a Cirkev ho prijala ako prameň viery.


5. Čo je Sväté písmo a ako sa rozdeľuje?

Je to zbierka posvätných kníh Starého a Nového zákona, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého. Starý zákon má 45 kníh a Nový zákon má 27 kníh, spolu ich je 72.


6. Kto je autorom Svätého písma?

Prvotným autorom je sám Boh, druhotnými autormi sú svätopisci.


7. Ako sa rozdeľujú knihy Svätého písma?

SZ – prorocké, historické a poučné (nejakú povedz) NZ – evanjeliá, skutky apoštolov, listy apoštolov, Zjavenie sv. Jána (Apokalypsa).


8. O čom hovorí Starý zákon?

O stvorení sveta, dejinách vyvoleného židovského národa a pripravuje na príchod Ježiša Krista.


9. Čo sú evanjeliá?

(Evanjelium = radostná zvesť) Sú to knihy Nového zákona, ktoré hovoria o živote a učení Pána Ježiša. Sú štyri a napísali ich evanjelisti: Matúš, Marek, Lukáš, Ján.


10.Čo sú listy apoštolov?

Sú poučné listy, ktoré napísali apoštoli prvým kresťanským cirkevným spoločenstvám


11.Kto je Boh?

Je Stvoriteľ sveta, je Pán a darca života. Boh je jeden v troch osobách – Otec, Syn a Duch Svätý.


12.Čo je modlitba a aké druhy poznáš?

Je rozhovor človeka s Bohom. Ako sa modliť: myšlienkou, slovom i skutkom. Čo sa modliť: chvály, ďakovanie, prosby, odprosenia.


13.Ako znie hlavné prikázanie?

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. /Lk 10,27/


14.Čo je prvotný hriech? Kto ho spáchal?

Prví ľudia Adam a Eva odmietli poslúchať Boha (pýcha) a tým zhrešili. Tento hriech sa prenáša na všetkých ľudí, volá sa dedičný hriech.


15.Kto bol Abrahám?

Patriarcha, ktorý prvý uveril Bohu a poslúchol ho. Odišiel do zasľúbenej krajiny. Praotec všetkých veriacich, začínajú ním dejiny spásy.


16.Kto je Ježiš Kristus?

Druhá Božská osoba: Boží Syn, pravý Boh a pravý človek, náš Vykupiteľ a Spasiteľ.


17.Čo vieš o živote Ježiša Krista?

Narodil sa v Betleheme Panne Márii, vyrastal v Nazarete, zomrel v Jeruzaleme. Ako 30-ročný začal verejne účinkovať (3 roky), ohlasoval Božie kráľovstvo a konal zázraky.


18.Prečo bol Ježiš Kristus ukrižovaný?

Farizeji a zákonníci ho nespravodlivo obvinili z rúhania Bohu, nedokázali mu uveriť, že je Boží Syn.


19.Význam ukrižovania Ježiša Krista?

Trpel za naše hriechy, zomrel za nás, zaslúžil pre nás Božiu milosť, odpustenie a priateľstvo s Bohom.


20.Kedy bolo zmŕtvychvstanie Ježiša Krista?

Ježiš Kristus vstal z mŕtvych na tretí deň, v nedeľu ráno, preto kresťania oslavujú nedeľu ako deň Pána. (Židia slávia sobotu.)


21.Význam zmŕtvychvstania Ježiša Krista?

Ježiš Kristus zvíťazil nad smrťou a preto každý kto v neho verí má možnosť získať večný život.


22.Čo vieš o nanebovstúpení a Turíciach zo Svätého písma?

Nanebovstúpenie Pána Ježiša bolo na 40-ty deň po zmŕtvychvstaní. O 10 dní potom, na 50-ty deň po zmŕtvychvstaní zoslal Ducha Svätého. (na Turíce)


23.Čo vieš o katolíckej Cirkvi?

Založil ju Ježiš Kristus. Je spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista a pokrstených /oslávená, trpiaca a putujúca/


24.Čo je vykúpenie a spasenie?

Spása = nebo, večný život. Stav duše, ktorá je s Bohom a prežíva jeho lásku. Vykúpení boli všetci ľudia, lebo Ježiš zomrel za všetkých. Spasený bude len ten, kto zomrie v stave posväcujúcej milosti.(Ježiš nás vykúpil bez nás, ale nespasí nás bez nás.)


25.Čo vieš o očistci?

Očistec je stav, keď duša dočasne odpykáva tresty za hriechy, ktoré už boli odpustené. (vina bola odpustená, ale trest treba odpykať) Pr. Rozbil si okno, odpúšťam ti, ale kúpiš sklo a nebudeš pozerať televíziu.


26.Čo sú sviatosti?

Sú viditeľné znaky, ktorými dostávame neviditeľnú Božiu milosť. Je ich sedem. Ustanovil ich Ježiš Kristus a zveril ich Cirkvi. Delia sa: sviatosti mŕtvych – krst, pokánie a sviatosti živých – ostatné. Iba raz v živote možno prijať krst, birmovanie a kňazstvo. Vtláčajú do duše nezmazateľný znak.


27.Čo vieš o sviatosti krstu?

Krst je prvá sviatosť, bez nej nemožno prijať ďalšie sviatosti. Krstom sa človeku odpúšťa dedičný hriech, stáva sa Božím dieťaťom, získava do duše posväcujúcu milosť a stáva sa členom Cirkvi. Pri krste dospelého –odpúšťajú sa mu všetky doterajšie hriechy. Krst: krstiaci leje krstenému na hlavu vodu a pritom hovorí: (meno) ja ťa krstím v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Krstiť môže diakon, kňaz, biskup. V nebezpečenstve smrti môže krstiť každý človek (aj nepokrstený), ale musí mať úmysel krstiť tak ako Cirkev. Túto sviatosť ustanovil Ježiš Kristus pred nanebovstúpením, keď povedal apoštolom: „Choďte,…..učte……krstite…“/Mt 28,18-20/


28.Čo je Sviatosť Oltárna (Eucharistia, Sv. prijímanie, Telo Kristovo)?

Je Telo a Krv Pána Ježiša pod spôsobom chleba a vína. Ustanovil ju Kristus pri Poslednej večeri slovami: „ Toto je moje Telo... a toto je moja Krv…“ Túto sviatosť možno prijať, len ak mám dušu v milosti posväcujúcej (nemám ťažký hriech). Má sa dodržať 1 hodinový pôst. Kto prijíma Kristovo telo, získava večný život ale aj milosť a pomoc v tomto živote.


29.Čo vieš o svätej omši?

Je to sprítomnenie Poslednej večere a obety J. Krista na kríži za naše hriechy a našu spásu. Ježiš sa v omši obetuje nekrvavým spôsobom, pod spôsobom chleba a vína. Môže ju slúžiť len kňaz. Má 2 hlavné časti: Bohoslužba slova – úkon kajúcnosti, chválospev, čítanie Božieho slova, homília /kázeň/, vyznanie viery a prosby veriacich. Bohoslužba obety – obetovanie, premenenie, sväté prijímanie.


30.Čo je sviatosť zmierenia (pokánia, sv. spoveď)?

Je sviatosť, v ktorej nám Boh odpúšťa hriechy spáchané po krste. Túto sviatosť ustanovil Ježiš v deň svojho zmŕtvychvstania, keď apoštolom vo večeradle povedal: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu zadržíte, budú zadržané:“ /Jn 20,22-23/ Táto sviatosť má 5 častí SPYTOVANIE SVEDOMIA (pred spoveďou premýšľam určitý čas o tom, aké hriechy som spáchal), ĽÚTOSŤ(ak hriechy neľutujem, Boh mi ich nemá ako odpustiť), VYZNANIE HRIECHOV (pri spovedi), ZADOSŤUČINENIE (vykonám, čo som dostal za pokánie), PREDSAVZATIE (úmysel polepšiť sa. Ak sa nechcem polepšiť, znamená to, že neľutujem).


31.Čo je hriech a aké hriechy poznáme?

Hriech je porušenie Božieho alebo cirkevného prikázania. Hriechy poznáme: ťažké (smrteľné) – ak vedome, dobrovoľne a vo veľkej veci poruším prikázanie. Ľahké (všedné) – ak to nie je celkom vedomé alebo celkom dobrovoľné alebo ide o malú vec. Smrteľný hriech zabíja Boží život v duši. Z duše sa stráca posväcujúca milosť, Boh odchádza, duša je „mŕtva“. (potrebná je spoveď!) Ale aj veľa všedných hriechov má rovnaké účinky.


32.Ktoré sú hriechy proti Duchu Svätému?

Tento hriech pácha človek, ktorý neverí v Božie milosrdenstvo alebo sa naň opovážlivo spolieha. (zhreším, Boh mi aj tak odpustí) Taký človek nemôže byť spasený, najprv sa v tomto musí zmeniť.


33.Čo je pomazanie chorých, kedy sa udeľuje?

Je sviatosť pre chorých a starých ľudí, aby sa uzdravili alebo aspoň duchovne posilnili v skúške, neupadli do zúfalstva a nestrácali nádej. Vysluhuje ju kňaz katolíkovi, ktorý ma živú vieru.


34.Kňazstvo a jeho stupne? (diakon, kňaz, biskup)

Je sviatosť, v ktorej sú muži vysvätení na kňazskú službu Ježiša Krista. Kňaz – hlása Božie slovo, vysluhuje sviatosti a slúži svätú omšu. Túto sviatosť ustanovil Ježiš pri Poslednej večeri:“…toto robte na moju pamiatku.“ Sviatosť kňazstva vysluhuje biskup vkladaním rúk a modlitbou. Diakon – nemôže spovedať a slúžiť omšu.


35.Sviatosť manželstva.

Je to sviatosť, v ktorej dostávajú muž a žena milosť žiť v nerozlučnom zväzku až do smrti. Majú sa vzájomne milovať, vážiť si jeden druhého, byť si verní pre svoje dobro i dobro svojich detí. Sviatosťou manželstva sa zakladá katolícka rodina, tzv. najmenšia Cirkev.


36.Čo je sviatosť birmovania?

Je to sviatosť, ktorou človek dostáva silu a dary Ducha Svätého a stáva sa dospelým členom Cirkvi. Birmovanie /konfirmácia/ znamená posilnenie. Kristus ju ustanovil na Turíce keď zoslal na apoštolov Ducha Svätého v podobe ohnivých jazykov. Birmovať mohli apoštoli vkladaním rúk na hlavy birmovancov a modlitbou. Apoštoli odovzdali túto moc biskupom. V prípade potreby si biskup môže pribrať na pomoc kňaza. V nebezpečenstve smrti môže birmovať každý farár alebo jeho zástupca.


37.Kto je Duch Svätý?

Tretia Božská osoba, vychádza od Otca i Syna, je láskou medzi nimi. Prvýkrát zostúpil na Turíce na apoštolov. Ježiš ho poslal Cirkvi, aby ju chránil a posväcoval. Duch Svätý nás posilňuje vo viere, aby sme ju verejne vyznávali a podľa nej aj žili. Dáva nám svoje dary, aby sme poznali, čo je správne, chránili sa zlého a stávali sa svätými. Chráni, posväcuje a vedie i biskupov a Cirkev, aby neomylne učili vieru.


Základné modlitby, Pravdy a prikázania potrebné k birmovaniu

Otčenáš, Zdravas, Sláva, Verím, Anjel Pána, 6 hlavný právd, 10 Božích prikázaní, 7 sviatostí

Obec

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30
1
31
1
1 2
3 4 5 6 7 8
1
9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
1
27 28 29 30

Anketa

web stránka (14%)
facebook (12%)
spravodaj (12%)
úradná tabuľa (12%)
aplikácia "sms" (13%)
rozhlas (11%)
zasadnutia zastupiteľstva (11%)
nemám dosť informácií o dianí v našej obci (15%)
Už ste hlasoval(a).

Rozhlasové relácie

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Natur-pack - Chránime životné prostredie

Banner Natur-Pack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:97
TÝŽDEŇ:3350
CELKOM:1483247

Môžete mať záujem